PARTİ TÜZÜĞÜ

 

YENİDEN REFAH PARTİSİ
PARTİ TÜZÜĞÜ

 

06 Kasım 2022

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM-- 5

KURULUŞ VE AMAÇLAR- 5

KURULUŞ- 5

PARTİNİN AMACI 5

İKİNCİ BÖLÜM-- 9

ÜYELİK-- 9

ÜYELİK KOŞULLARI 9

ÜYELİĞE KAYIT- 9

GENEL BAŞKAN VE GENEL MERKEZİN ÜYE KAYIT YETKİSİ 10

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ 10

PARTİYE YENİDEN KAYIT VE KABUL- 11

ÜYELERİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 11

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM-- 13

PARTİ TEŞKİLATI VE KONGRELER- 13

PARTİ TEŞKİLATI 13

I- ZORUNLU TEŞKİLATLAR- 13

II- İHTİYARİ TEŞKİLATLAR- 14

III- YURT İÇİ VE YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERİ 15

BÜYÜK KONGRE- 16

BÜYÜK KONGRENİN YETKİLERİ 16

BÜYÜK KONGRENİN TOPLANTISI VE GÜNDEMİ 17

BÜYÜK KONGRENİN AÇILIŞI 17

BÜYÜK KONGRE ÇALIŞMALARI 18

İL VE İLÇE KONGRELERİ 19

İL KONGRELESİ DELEGELERİ 19

İL KONGRESİ TABİİ DELEGELERİ 19

İLÇE KONGRESİ 20

KONGRELERİN YAPILIŞI VE SEÇİMLER- 20

PARTİ TEŞKİLAT ORGANLARINA SEÇİLENLERİN İLGİLİ MAKAMLARA BİLDİRİLMESİ 21

GENEL BAŞKAN-- 22

MERKEZ YÜRÜTME KURULU-- 22

MERKEZ KARAR YÜRÜTME KURULU- 23

GENEL MERKEZ KADIN KOLU- 24

GENEL MERKEZ GENÇLİK KOLU-- 25

ENGELLİLER KOORDİNASYON BİRİMİ, DANIŞMA MECLİSİ VE PARTİ MÜFETTİŞLERİ  25

TBMM GRUBU-- 26

İL GENEL MECLİSİ VE BELEDİYE MECLİSİ GRUPLARI 26

YURT İÇİ TEMSİLCİLİKLERİ 26

YURTDIŞI TEMSİLCİLİKLERİ 27

İL TEŞKİLATI 27

İL YÖNETİM KURULU-- 27

İL KADIN KOLU-- 27

İL GENÇLİK KOLU-- 28

İLÇE TEŞKİLATI 28

İLÇE YÖNETİM KURULU VE BELDE TEŞKİLATI 28

İLÇE KADIN KOLU- 29

İLÇE GENÇLİK KOLU- 29

GÖREV BÖLÜMÜ VE YÖNETİMDEKİ BOŞALMALAR- 30

İL BAŞKANI, İLÇE BAŞKANI VE YÖNETİM KURULLARININ GÖREVDEN ALINMA NEDENLERİ 30

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM-- 32

DİSİPLİN İŞLERİ 32

DİSİPLİN KURULLARI 32

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU- 32

MÜŞTEREK DİSİPLİN KURULU-- 33

İL DİSİPLİN KURULU- 33

GRUP DİSİPLİN KURULU-- 34

DİSİPLİN KURULLARINA AİT MÜŞTEREK HÜKÜMLER- 34

TEDBİR KARARI 35

DİSİPLİN SUÇLARI VE CEZALARI 35

DİSİPLİN CEZALARINA AF YETKİSİ 37

BEŞİNCİ BÖLÜM-- 38

PARTİ ADAYLARININ BELİRLENMESİ 38

BAŞKANLIK VE MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ İÇİN ADAY TESPİTİ 38

MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ İÇİN ADAY TESPİTİ 39

ÜYE KAYIT DEFTERİNİN VE SEÇMEN LİSTELERİNİN SEÇİM KURULUNA VERİLMESİ  40

İLÇE SEÇİM KURULU VE SANDIK KURULU ÜYELİĞİ 40

ADAYLARIN TANITIMI 40

MÜŞAHİTLER- 41

OY PUSULALARI 41

İTİRAZ HAKKI 41

ÖN SEÇİMDE EŞİT OY-- 41

ÖN SEÇİMİN İPTALİ 41

ALTINCI BÖLÜM-- 42

PARTİ DEFTERLERİ VE MALİ KONULAR- 42

PARTİ DEFTERLERİ 42

BÜTÇE- 42

KESİN HESAP- 42

YEDİNCİ BÖLÜM-- 43

DİĞER HÜKÜMLER VE EKLER- 43

YÖNETMELİKLERİN HAZIRLANMASI 43

TÜZÜKTE AÇIKLIK BULUNMAYAN HALLER- 43

EK LİSTE- 44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

KURULUŞ VE AMAÇLAR

(Madde 1-2)

KURULUŞ

MADDE 1.

Yeniden Refah Partisi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Siyasi Partiler Kanunu ve diğer ilgili kanunlar çerçevesinde kurulmuş ve faaliyette bulunan bir siyasi teşekküldür.

Partinin Genel Merkezi; Balgat Mahallesi 1419 cadde 12/5 Çankaya-Ankara'dadır.

Partinin özel işareti (amblemi) renkli zemin üzerine beyaz hilal içerisinde beyaz başak ve hilalin altında Yeniden Refah Partisi yazısıdır. Partinin kısaltılmış adı "Yeniden Refah" şeklindedir.

 

PARTİNİN AMACI

MADDE 2.

Partinin amacı programında yazılı hususları gerçekleştirmektir. Yeniden Refah Partisi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Siyasi Partiler Kanunu, seçim kanunları, diğer ilgili mevzuat çerçevesinde, tüzüğüne ve programına göre teşkilatlanmak ve faaliyette bulunmak üzere kurulmuştur.

Yeniden Refah Partisi, milletimiz tarafından yüzyıllardır özümsenmiş bulunan Millî Görüş zihniyetini ve "Önce Ahlak ve Maneviyat" prensibinin her alanda hâkim kılınmasını temel alır, kaba kuvveti değil, hak ve adaleti üstün tutar, bütün insanlığa ve mahlûkata şefkatle muameleyi esas alır. Güçlü olanın haklı sayıldığı değil, haklı olanın güçlü olduğu bir Türkiye ve dünya için mücadele eder.

Yeniden Refah Partisi; Her türlü zulmü ve haksızlığı ortadan kaldırmayı, iyinin, güzelin, faydalının, adaletin, doğrunun hâkim olmasını temin edici faaliyetlerde bulunmayı, milli ve manevi değerlere bağlı, ahlaklı ve faziletli bir toplum inşa etmeyi, bireylerin her alanda temel hak ve hukuklarının korunmasını siyasi anlayışının temel referansı olarak kabul eder.

Öncelikle milletimize olmak üzere, tüm insanlığa adalet, refah, huzur ve barış, insan hakları, izzet ve onur sağlamak için çalışır. Ülkemizin ve milletimizin menfaatlerini daima ön planda tutar, ülkemizin her bakımdan üstün ve saygı duyulan bir konuma ulaştırmak için çalışır.

"Millet iradesinin üzerinde hiçbir beşerî güç yoktur" ilkesi ile hareket eder. Hukuku üstün tutan bir ülkenin vazgeçilmez unsuru olan "kuvvetler ayrımı" ilkesini benimser.

Bütün insanlara din, dil, ırk ayrımı gözetmeden adil davranır, başta milletimiz olmak üzere, bütün insanlığın maddi ve manevi sıkıntılarından kurtarılması için çalışır.

Yeniden Refah Partimizin ana hedefi; milletimizin manevi ve maddi alanlarda kalkınmasını gerçekleştirerek, huzur ve refaha ulaşmasını sağlamaktır. Bununla birlikte, ülkemizin öncülüğünde, tüm insanlığın kurtuluşu için ilmi, iktisadi, siyasi ve ahlaki alanlarda gerekli adımların atılmasıdır.

• Manevi kalkınmamızı gerçekleştirmek için;

Milletimizin; milli ve manevi değerlerimiz etrafında birleşmesi ve bölünmez bir bütün teşkil etmesini sağlayacağız.

Hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerini tam manasıyla teminat altına alacağız.

Milletimizin; birlik, beraberlik ve kardeşliğini güçlendireceğiz, toplumsal huzur ve barış ortamını tam manasıyla tesis edeceğiz.

Toplumun ve ülkenin teminatı olan, milli ve manevi değerlerimizin korunması ve yeni kuşaklara aktarılmasında hayati öneme sahip olan aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi için çalışacağız.

Devlet-millet kaynaşmasını sağlayacağız.

Anayasamızın 10 ve 14. maddelerinde ifadesini bulan insanın manevi varlığının gelişmesi ve yine anayasamızın 11, 19, 22, 26, 29. maddelerinde vurgulanan hak, adalet, ahlak ve fazilete dayalı sosyal düzenin vazgeçilmezliğini esas alan, ahlak ve maneviyatı üstün tutan görüşü temel alacağız.

Eğitim sistemimizi bilimsel bilgiler kadar ahlak, maneviyat ve fazileti de önceleyen şekilde kurgulayacağız.

Ve yine manevi kalkınmamızın tesis edilmesi ve milletimizin yeniden örnek bir medeniyet inşasını başarması için; şanlı tarihimizle iftihar eden, inancımızdan kaynaklanan temel değerlerine bağlı, her türlü taklitçilikten uzak, milli ve tarihi şahsiyetinin ve sorumluluğunun idrakinde olan bir bilinçle hareket edeceğiz.

Partimizin maddi kalkınma bakımından ana hedefi; ülkemizi uluslararası alanda en güçlü, müreffeh ve gelişmiş bir seviyeye çıkartarak, "Yeniden Büyük Türkiye" idealine ulaşmaktır.

Maddi kalkınmamızı sağlamak için; anayasamızda belirtildiği gibi, istisnasız her vatandaşımız için insanlık onuruna yaraşır bir yaşam kalitesinin hayata geçirilmesini sağlayacağız, bireysel ve sosyal refahı temin edeceğiz. Bu amaçla partimiz;

Meşru kazanç ve ticari faaliyetlerin teşvik edilmesi,

Milli, güçlü, süratli ve yaygın kalkınmanın gerçekleştirilmesi,

Sanayi ve yüksek teknoloji alanında ilerlemenin sağlanması,

Borçlanma ve faize dayalı sömürü sistemi yerine, istihdam-üretim-ihracat ekonomisine geçilmesi, Sadece tarım ürünleri değil, yüksek katma değerli teknoloji ürünlerinin ihracatının artırılması, Başta kamuda olmak üzere, her türlü ekonomik istismarın ve israfın ortadan kaldırılması, Bölgeler ve sosyal sınıflar arasındaki ekonomik dengesizliklerin giderilmesi,

Vergi sisteminin basit ve adil esaslara dayalı şekilde düzenlenmesi, haksız ve fahiş vergilerin kaldırılması,

Ülkenin kaynak ve imkânlarının kullanımında, ülke kalkınması bakımından en hayati alanlara öncelik verilerek verimliliğin artırılması gerekliliğine inanır.

Belirtilen bu adımlar neticesinde manevi ve maddi kalkınmanın sağlanması ile "Yaşanabilir bir Türkiye" ve "Yeniden Büyük Türkiye" hedeflerine ulaşılacaktır.

Ayrıca, ülkemizin öncülüğünde, bin senelik geçmişimizden kaynaklanan tarihi misyonumuz doğrultusunda, bizimle aynı inancı ve idealleri paylaşan kardeş Müslüman ülkelerle birlikte gerekli hamleleri yaparak sadece milletimizin ve diğer Müslüman milletlerin değil, tüm insanlığın içinde bulunduğu maddi ve manevi sıkıntıların ortadan kaldırılması, kuvvetin değil, hakkın üstün tutulduğu "Yeni Bir Dünya" kurulması temel hedefimizdir.

Partimizin sahip olduğu anlayışa göre devlet; Siyasi, hukuki, sosyal ve ekonomik alanlarda adaletin teminatı, tüm vatandaşların temel hak ve hürriyetlerinin kefili, tüm vatandaşlara temel hizmetlerin eksiksiz bir şekilde ulaştırılmasının sorumlusudur. Devlet ayrıcalıklı bir azınlığın emir ve isteklerini yerine getiren, çıkarlarını gözeten bir kurum değildir. Ayrım gözetmeden herkese hizmet eden, mağdurları koruyan ve haklı olanları güçlü kılan bir hizmet kuruluşudur. Devlet yönetiminde temel ölçülerimiz; ahlak ve fazilet, ehliyet ve liyakat, tecrübe, teknik ve bilimsel bilgi, feraset ve dirayettir.

Yeniden Refah Partisi, yasama organı tarafından temel değerlerimize ve milli bünyemize uygun kanunlar çıkarılması, mevzuatın bu kanunlara uyumlu hale getirilmesi ve kanun karmaşasına son verilmesinin gerekliliğine inanır.

Yürütme, ülkemizin menfaatlerini ön planda tutan, vatandaşlara karşı sorumlu, adil, şeffaf ve denetlenebilir icra makamıdır. Kuvvetler ayrımı ilkesi çerçevesinde yasama organı ile uyum içerisinde çalışır.

Yargı organları, hukukun üstünlüğüne dayalı, adaletin tam manasıyla tecellisini sağlayan bağımsız ve tarafsız kurumlardır.

Temel Hak ve Hürriyetler: Partimizin hak anlayışına göre hak dört sebepten doğar; 1) Yaşamın korunması (yaşama, insanlık onurunun korunması, bireysel özgürlük), aklın korunması (ruhsal ve manevi varlığının korunması ve sürdürülmesi), malın korunması (maddi varlığın korunması, mülk edinme), neslin korunması ve inancın korunmasını (inanma, inandığı gibi yaşama, düşünce ve düşünceyi ifade etme özgürlüğü, inancı ve düşüncesi doğrultusunda örgütlenme) kapsayan doğuştan gelen haklar, 2) Emek karşılığı doğan haklar, 3) Adalet gereği doğan haklar 4) Karşılıklı rıza ile yapılan sözleşmelerden doğan haklar. Partimiz bu belirtilen hak sebepleri dışında kuvvetin, imtiyazın ve menfaatin hak sebebi sayılmasına kesin olarak karşıdır.

Partimiz; inanç, düşünce ve ifade hürriyetinin şiddete teşvik, iftira ve hakaret unsuru içermediği müddetçe ihlal edilmesine ve sınırlanmasına kesin olarak karşıdır. Temel prensibimiz fikre fikirle karşılık verilmesi, düşünce ve inançların hiçbir sebeple baskı altına alınmasına meydan verilmemesidir.

Yeniden Refah Partisi, basın ve yayın hürriyetinin tam manasıyla tesis edilmesinin gerekliliğine inanır. Milli, manevi ve ahlaki değerlere saygılı olmak ve şiddete teşvik içermemek şartıyla basın hürdür.

Sosyal ve ahlaki düzenimizin teminatı ve toplumun temeli olan aile yapısının ve neslin korunması ve devamlılığı için gerekli bütün tedbirler alınmalı, aile huzurunu ve saadetini olumsuz etkileyecek dış etkenler ortadan kaldırılmalı, kanunlar tarafından ebeveynlere sağlanan çocuklarına ahlaki ve dini eğitim yaptırma hakkının en etkili şekilde kullanılmasına yardımcı olunmalıdır.

Devletin tüm hizmetlerinde şeffaflık, sürat, ucuzluk, kalite ve disiplin sağlanmalı, rüşvet, iltimas, israf, çifte standart gibi problemlerle en etkili şekilde mücadele edilmelidir.

Sosyal Devlet anlayışının gereği olarak devlet her vatandaşın insanlık onuruna yakışır bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için eğitim ve sağlık hizmetleri de dâhil temel ihtiyaçlarını ücretsiz karşılar.

Devlet ekonomik alanda istismara yönelik her türlü teşebbüsü önlemeli, meşru kazanç ve çalışma adımlarını en üst seviyede teşvik etmeli, refahın, milli gelirin adil bir şekilde paylaşılması için gerekli tüm tedbirleri almalıdır.

Partimiz şehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere emaneti olan ülkemizde, şanlı tarihimizden gelen ortak tarihi, sosyal ve manevi değerlere sahip milletimizin manevi değerlerine ve inancına bağlı, birleştirici ve barıştırıcı bir milliyetçilik anlayışına sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELİK

(Madde 3-8)

 

ÜYELİK KOŞULLARI

MADDE 3.

Partiye üye olmak isteyenlerin Siyasi Partiler Kanunu'ndaki üyelik şartlarını haiz olmaları gerekir. Kişiler:

a)      Partinin programı ve tüzüğünü benimsediğini ve bu çerçevede siyasi faaliyette bulunma isteğini bildirmek,

b)      Türk vatandaşı olmak,

c)      On sekiz yaşını doldurmuş olmak,

d)      Siyasi Partiler Kanununun 11. maddesinde sayılan yasaklılardan olmamak,

e)      Başka bir partinin üyesi olmamak, şartlarıyla partiye üye olabilirler.

Parti kurucu üyeleri ile parti üyesi olmadan yönetimde görev alanlar ve seçimlerde milletvekili, belediye başkanı, belediye meclisi üyesi ve il genel meclisi üyeliğine seçilenler parti üyesi sıfatı kazanırlar.

 

ÜYELİĞE KAYIT

MADDE 4.

Partiye üye olmak isteyenlerin giriş beyannamesini doldurarak imzalamaları ve iki parti üyesinin de bu beyannameyi imzalamak suretiyle üye olacak şahsı ilgili parti teşkilatına tavsiye etmiş olması gerekir.

Parti üyeliği müracaatları İlçe Yönetim Kuruluna yapılır. Henüz kuruluşu tamamlanmamış ilçelerde üyelik müracaatları, o ildeki herhangi bir ilçe yönetim kuruluna yapılır. Bu tür müracaatlar, ilgili ilçe yönetim kurulunca değerlendirme yapılmaksızın doğrudan il başkanlığına tevdii edilir.”

Üyelik başvurusunda bulunanın başvurusu, ikametgâhının bulunduğu yerden başka bir yerde yapılmışsa, başvurulan il veya ilçe başkanlığı başvuruyu alır ve değerlendirme yapmaksızın başvuruyu, başvuru sahibinin ikametgâhının olduğu yerdeki ilçe başkanlığına gönderir. Başvuranın ikametgâhının bulunduğu yerde henüz ilçe başkanlığı kurulmamış ise, ilgili başvuru ikametgâhının bulunduğu yer il başkanlığına gönderilir. Sürekli Yurt dışında bulunan vatandaşların Üyeliği Türkiye de ikametgâhları var ise İkametgâh ın görüldüğü İlçe başkanlığı defterine üye kaydedilebilir.

Genel başkanın tensip ve takdiriyle her türlü üye kaydı, ilgili birimlerce yapılabilir ve ilgili üyenin ikamet ettiği İlçe Yönetim Kuruluna bu kayıt işlemi bildirilir

İlçe Yönetim Kurulu müracaatları değerlendirir ve uygun olanları kabul eder. Parti tüzük ve programına uygunsuz davranışları olanlar üyeliğe kabul edilmezler. Üyeliği kabul edilmeyen kişi bir hafta içerisinde İl Yönetim Kuruluna itiraz edebilir. İl Yönetim Kurulu bu itirazı 10 gün içerisinde karara bağlar. İl Yönetim Kurulunun bu kararı kesindir. İl ve İlçe Yönetim Kurulları başvuru ve itiraz tarihinden itibaren 30 gün içerisinde başvuru ve itiraz nedeniyle hiçbir karar almaz ve işlem tesis etmezse, başvuru ve itiraz sahibinin başvuru ve itirazı reddedilmiş sayılır.

Üyeliğe kabul edilenler sırayla Sadece ilçelerde bulunan üye kayıt defterine kaydedilirler. Üyeler ikametgâhlarının bağlı olduğu ilçede üye olarak kaydolabilirler. İkamet Değişikliği olması halinde, üye kaydı yeni ikametgâhın olduğu ilçeye nakledilir. İkamet Değişikliğine rağmen herhangi bir nedenle üye kaydı nakli gerçekleşmemiş üyeler bulundukları ilçe teşkilatlarında üyelik hak ve sıfatından kaynaklanan yetkileri kullanmaya devam ederler. Bir kişinin birden fazla ilçede üye kaydı olamaz. Kaydedilen üyeler ilçeler tarafından takvim ayı sonunda il başkanlıklarına, il başkanlıklarınca da takvim ayı sonunda genel merkez ilgili birimlerine bildirilir. Genel merkez dışında herhangi bir birimce Yargıtay ve ilgili devlet birimlerine üye kaydı bildirimi yapılamaz.

Partinin üyelikle ilgili tüm işlemleri, ilçe teşkilatlarınca tutulan üye kayıt defterlerinin özetleri esas alınarak genel merkez teşkilat programı adıyla düzenlenen elektronik veri tabanı üzerinde il ve ilçe ölçeğinde mahalle, köy ve sandık esasına göre arşivlenir.

İlçe teşkilatlarınca yapılan üyelikle ilgili kayıtların teşkilat programına aktarılmasına ilişkin usul ve esaslar Genel Merkez Teşkilat Başkanlığınca duyurulur

Üyelikle ilgili Parti içi uyuşmazlıkların çözümünde Genel Merkez kayıtları esas alınır

Üyeliğe kabul edilenlerin kimlik kartları parti genel merkezi tarafından düzenlenen örneğe uygun olarak ilçe başkanlığınca verilir.

İkametgâh değiştirenlerin üye kimlik kartları da değiştirilir.

 

GENEL BAŞKAN VE GENEL MERKEZİN ÜYE KAYIT YETKİSİ

MADDE 5.

Partiye girmek isteyen Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin partiye girişlerine, Genel Başkan veya Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu karar verir. Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu Kurulunun partiye girişine karar verdiği milletvekilinin evrakı ikamet ettiği ilçeye gönderilir ve o ilçede parti üyeliği kaydı yapılır. İlçe yönetim kurulunun bir itirazı olursa, gerekçeleriyle birlikte Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu Kuruluna bildirilmek üzere İl Yönetim Kuruluna yazıyla bildirir. Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu Kurulunun değerlendirme sonunda verdiği karar kesindir.

 

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

MADDE 6.

Üyeliğin sona ermesi aşağıda sayılan hallerde gerçekleşir.

a)      İstifa,

b)      Ölüm,

c)      Başka bir partide görev alma veya üye olma,

d)      Siyasi Partiler Kanunu ve parti tüzüğündeki şartları haiz olmadıklarının ortaya çıkması,

e)      Disiplin kurulları kararlarıyla partiden ihraç edilme,

f)       Kanun ve tüzük gereği üyelikten düşme,

Herhangi bir sebeple kaydı silinen üyeye bu karar alışılmış usuller ile bildirilir. Kaydı silinen üye bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde İl Yönetim Kuruluna itiraz edebilir. İl Yönetim Kurulu on beş gün içinde karar vermesi ve bu kararı ilgiliye yazıyla bildirmesi gerekir. Bu süre içerisinde bir karar verilmezse itiraz reddedilmiş sayılır. Bu durumda ilgili üye yedi gün içinde Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu Kuruluna itiraz edebilir. Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu Kurulunun bu konuda vereceği karar kesindir.

 

PARTİYE YENİDEN KAYIT VE KABUL

MADDE 7.

Kurucular Kurulu, Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyeleri, Milletvekilleri, Merkez Disiplin Kurulu Üyeleri, İl Başkanları ve Belediye Başkanlarının herhangi bir sebeple partiyle ilişkisi kesildikten sonra, tekrar partiye kayıt ve kabullerine Parti Genel Başkanı veya Merkez Karar Yürütme Kurulu Kurulunca karar verilir. Bu karar kesin olup üyenin ikametgâhının bulunduğu İlçe Başkanlığına bildirilir.

Bunun dışındaki üyelerin partiye yeniden kayıt ve kabulüne, ilgilinin kaydının silindiği ilçenin görüşü alınarak, İl Yönetim Kurulunca kesin olarak karar verilir.

 

ÜYELERİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 8.

Parti üyelerinin hakları şunlardır:

a)      Parti organlarına aday olmak ve seçilmek,

b)      Genel ve yerel seçimlerde aday adayı, aday olmak,

c)      Parti İçi seçimlere ve üyesi olduğu kongrelere katılmak, görüşlerini bildirmek ve oy kullanmak,

d)      Partinin çalışmaları hakkında bağlı bulunduğu ilçe başkanlığından bilgi istemek,

Parti üyelerinin temel yükümlülükleri ise şunlardır:

a)      Parti üyeleri, parti çalışmalarına maddi katkıda bulunurlar. Parti üyeleri için iki tür aidat öngörülmüştür. Bunlar; giriş aidat ve üyelik aidatıdır. Giriş aidat en az 1 TL ile en fazla 5.000 TL; üyelik aidatı en az 1 TL ile en fazla 1.000 TL’dir. Giriş ve üyelik aidatının taban ve tavan miktarlarıyla ilgili olarak kanuni sınırlar içinde olmak kaydıyla, her yıl tüketici fiyat artış oranı kadar artırılarak uygulama yapmaya merkez karar yürütme kurulu yetkilidir. Üye adayı giriş beyannamesini imzalarken, yukarıdaki limitler arasında ne kadar aidat ödemeyi taahhüt ettiğini belirtir. Partinin bütün gelirleri, Parti tüzel kişiliği adına yapılır ve kabul edilir. Partinin genel merkezi ile bütün teşkilat kademe organlarınca kabul ve tahsil edilecek gelirler, Merkez Karar Yürütme Kurulu kurulunca bastırılan, seri ve sıra numaraları belli olan makbuz karşılığı sağlanır. Sağlanan gelirin türü ve miktarıyla, gelirin sağlandığı kimsenin adı, soyadı ve adresi, makbuzu düzenleyenin sıfatı, adı, soyadı ve imzası, makbuzda ve dip koçanlarında yer alır. Makbuzların asıl kısımlarıyla dip koçanlarında aynı sıra numarası bulunur. Bastırılan bütün tahsilat makbuzları ile alt kademe organlarına gönderilecek tahsilat makbuzlarının seri ve sıra numaralarına ait kayıtlar parti genel merkezinde genel muhasiplikçe bir deftere yazılarak tutulur. Parti teşkilat kademeleri aldıkları ve kullandıkları makbuzlar dolayısıyla parti merkez karar ve yönetim kuruluna karşı mali sorumluluk taşırlar. Toplanacak üyelik ve giriş aidatının Parti Genel Merkezi ile İl ve İlçe Teşkilatları arasında ne şekilde dağıtılacağına dair kuralları Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu Kararı’na uygun olarak belirler. Partiye mensup milletvekillerinin, ne miktar aidat ödeyeceği ve bu suretle toplanan paraların grup faaliyetlerine ve parti merkezine hangi miktarlarda ayrılacağı, Türkiye Büyük Millet Meclisi parti grubu kararıyla belli edilir. Ancak, bu miktarın yıllık tutarı milletvekili ödeneğinin net bir aylık tutarını geçemez. Partinin grubu olmaması halinde, milletvekillerinin ödeyeceği aidat, milletvekili ödeneğinin net bir aylık tutarının yarısını geçmemek kaydıyla merkez karar ve yönetim kurulunca tespit edilir. Milletvekili, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyeliği aday adaylarından alınacak başvuru bedeli, milletvekili ödeneğinin net bir aylık tutarını aşmamak kaydıyla Merkez Karar Yürütme Kurulu kurulunca belirlenir.

b)  Parti üyeleri, İl ve İlçe Teşkilatlarıyla Genel Merkezin ve özellikle genel başkanın karar ve talepleri doğrultusunda seçim, miting ve siyasi faaliyetlere katılırlar ve faaliyet çerçevesinde verilen görevleri yerine getirirler. Davet edildikleri toplantılara iştirak ederler. Parti üyeleri partinin görüş, ilke ve düşüncelerini toplumun diğer bireylerine iletmekle yükümlüdürler. Parti üyeleri, milli ve manevi değerlere bağlı olmak, bu değerleri korumak, güçlendirmek ve parti programındaki hedefler doğrultusunda parti çatısı altında çalışmalara iştirak ederler.

c)  Parti üyeleri, toplumun tüm bireylerine sevgi ve saygıya dayalı iletişim kurmakla yükümlüdür. Parti üyeleri, güçlü bir inançla, her bakımdan iyi yetişmiş ve doğru bilgi sahibi olmaya özen gösterirler. Toplumun yararı için kendilerinden beklenen fedakârlığı esirgemezler. Parti üyelerinin kişisel çıkarları üstün durumda değildir. Parti üyeleri, toplumun diğer bireylerinin hak ve hukukuna tecavüz etmeden, birlikte çalıştığı arkadaşlarıyla ihtilaf ve çekişmeye girmeden, kardeşlik esaslarına bağlı iyi ahlak sahibi kimseler olarak faaliyet göstermek durumundadır.

d)  Parti üyeleri, parti yönetim organlarının öngördüğü tüm çalışmalara iştirak etmek, istenildiğinde istişare etmek ve verilen görevi en güzel şekilde özenle yerine getirmek, talimatlara uygun hareket etmek,5 partinin üst yönetim kurulu organının benimsediği prensiplere, ilkelere, hedeflere ve liderine gönülden bağlı olmalıdır.

e)  Parti üyeleri, herkesin huzur, barış ve kardeşlik içinde yaşayacağı, birbirini sevip saydığı yüksek ahlaki değerlerle bezenmiş bir toplumun oluşması için bütün gücüyle çalışmak zorundadır.

Parti üyeleri, Kanunlarda, partinin tüzük ve yönetmeliklerinde ve parti organlarının aldığı kararda belirtilen genel ve özel olarak verilmiş tüm diğer görevleri de yapmak ve sorumluluklarını üstlenmekle mükelleftir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

PARTİ TEŞKİLATI VE KONGRELER

(Madde 9-40)

PARTİ TEŞKİLATI

MADDE 9.

Parti teşkilatı aşağıdaki kademelerden oluşur.

I. Zorunlu Teşkilatlar

II. İhtiyari Teşkilatlar

III. Yurt İçi ve Yurt Dışı Temsilcilikleri

IV. Hizmet Yerleri

I- ZORUNLU TEŞKİLATLAR

1. MERKEZ TEŞKİLATI

A. Büyük Kongre

B. Genel Başkan

C. Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK)

D. Merkez Yürütme Kurulu ( MYK )

E. Yüksek Disiplin Kurulu

2. İL TEŞKİLATI

A. İl Kongresi

B. İl Başkanı

C. İl Yönetim Kurulu

D. İl Disiplin Kurulu

3. İLÇE TEŞKİLATI

A. İlçe Kongresi

B. İlçe Başkanı

C. İlçe Yönetim Kurulu

D. Belde teşkilatı

4. GRUPLAR

A. TBMM Grubu

B. Belediye Meclisi Grubu

C. İl Genel Meclisi Grubu

Partinin bütün teşkilatları, Genel Başkanın talimatlarına uymak durumundadır. Partinin diğer tüm teşkilatları ve üyeleri Merkez teşkilatının diğer organlarının karar ve talimatlarına uymak durumundadır. Ayrıca Partinin İl Teşkilatlarının karar ve talimatlarına İlçe Teşkilatları da uymak durumundadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu doğrudan Parti Genel Başkanına bağlı olarak çalışır. Belediye Meclis Grubu, Belediye Başkanı partiden ise Belediye Başkanı ile birlikte İl veya İlçe Başkanına, Belediye Başkanı partiden değilse, İl veya İlçe Başkanına bağlı olarak çalışır.

 

II- İHTİYARİ TEŞKİLATLAR

1. KADIN KOLLARI

a)      İl ve ilçe Kadın Kolları Başkanları, “Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı’na bağlı olarak çalışır. Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı da Genel Merkez Teşkilat Başkanı’na bağlı olarak çalışır. İl Kadın Kolları Başkanları illerde İl Başkanı’na bağlı olarak çalışır. İlçe Kadın Kolları başkanları da ilçelerde İlçe Başkanı’na bağlı olarak çalışır.

b)      Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından gönderilen/istenilen çalışmalar yerelde İl Başkanı’yla istişare neticesinde yürürlüğe girer.

c)      İl Kadın Kolları Başkanı, İl Başkanı ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı’nın istişaresi ile belirlenerek, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı tarafından atanır. Görevden el çektirme de aynı usulle yapılır.

d)      İlçe Kadın Kolları Başkanı da İlçe Başkanı ve İl Kadın Kolları Başkanı’nın istişaresi ile belirlenerek, İl Kadın Kolları Başkanı tarafından atanır. Görevden el çektirme de aynı usulle yapılır.

e)      Genel Merkez Kadın Kolları, bir yıllık faaliyet planını hazırlar ve Genel Merkez Teşkilat Başkanı’nın istişaresi/onayıyla illerde uygulamaya geçirir.

f)       İl Kadın Kolları Başkanları da faaliyet planındaki çalışmaları ilçelerde İlçe Kadın Kolları Başkanlarıyla yürütür.

g)      Yıllık plan haricinde gerekli görülen Kadın Kolları faaliyetleri Genel Merkez Teşkilat Başkanı’yla istişare edilerek uygulamaya konulur.

Kadın Kollarının çalışmalarına dair tüm usul ve esaslar parti içi yönetmelikle belirlenir.

2. GENÇLİK KOLLARI,

a)      İl ve ilçe Gençlik Kolları Başkanları, “Genel Merkez gençlik Kolları Başkanı’na bağlı olarak çalışır. Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı da Genel Merkez Teşkilat Başkanı’na bağlı olarak çalışır. İl Genç Kolları Başkanları illerde İl Başkanı’na bağlı olarak çalışır. İlçe Gençlik Kolları başkanları da ilçelerde İlçe Başkanı’na bağlı olarak çalışır.

b)      Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından gönderilen/istenilen çalışmalar yerelde İl Başkanı’yla istişare neticesinde yürürlüğe girer.

c)      İl Gençlik Kolları Başkanı, İl Başkanı ve Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı’nın istişaresi ile belirlenerek, Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı tarafından atanır. Görevden el çektirme de aynı usulle yapılır.

d)      İlçe Gençlik Kolları Başkanı da İlçe Başkanı ve İl Gençlik Kolları Başkanı’nın istişaresi ile belirlenerek, İl Gençlik Kolları Başkanı tarafından atanır. Görevden el çektirme de aynı usulle yapılır.

e)      Genel Merkez Gençlik Kolları, bir yıllık faaliyet planını hazırlar ve Genel Merkez Teşkilat Başkanı’nın istişaresi/onayıyla illerde uygulamaya geçirir.

f)       İl Gençlik Kolları Başkanları da faaliyet planındaki çalışmaları ilçelerde İlçe Gençlik Kolları Başkanlarıyla yürütür.

g)      Yıllık plan haricinde gerekli görülen Gençlik Kolları faaliyetleri Genel Merkez Teşkilat Başkanı’yla istişare edilerek uygulamaya konulur.

Gençlik Kollarının çalışmalarına dair tüm usul ve esaslar parti içi yönetmelikle belirlenir.

3. GENEL BAŞKAN DANIŞMA KURULU

Atanması doğrudan Genel Başkan tarafından yapılan ve Genel Başkan'a bağlı olarak ilgili tüm alanlarda çözüm odaklı projeler üretebilecek, önerilerde bulunabilecek uzman, akademisyen, iş adamı ve bürokratlardan oluşan bir kuruldur.

4. İL SORUMLULARI VE İL MÜFETTİŞLERİ

İl sorumluları, İl teşkilatları ile genel merkez arasındaki koordinasyonu sağlayan, il başkanı ve il teşkilatının verimli ve Genel Merkez ile uyumlu çalışmasına katkı veren kimselerdir. İl sorumluları, teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı'nın teklifi ve Genel Başkanın onayı ile atanırlar.

İl müfettişleri, bulunduğu ilde, il-ilçe-belde teşkilatlarının uyumlu olarak çalışmalarını temin eden ve bu çalışmalara katkı sağlayan kimselerdir. İl müfettişleri, teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı'nın teklifi ve Genel Başkanın onayı ile atanırlar.

5. DİĞER İHTİYARİ TEŞKİLATLAR

Uygun görülen yerlerde Merkez Karar Yürütme Kurulu kararı ile hangi teşkilat kademesine bağlı olarak çalışacağı belirlenen diğer yan kuruluşlar.

 

6. GENEL MERKEZ HAKEM KURULU

 

7. MİLLİ SİYASET KURULU

 

III- YURT İÇİ VE YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERİ

 

1. YURT İÇİ TEMSİLCİLİKLERİ

a)      Köy ve Mahalle Temsilcilikleri

b)      Sandık Bölgesi Temsilcilikleri

Mahalle ve Köy, Sandık Bölgesi; parti çalışmalarının temel zeminidir. Partiyi ve parti faaliyetlerini tanıtmak, aksaklıkları ve talepleri tespit edip rapor etmek, verilecek parti görevlerini yapmak üzere, ilçe yönetim kurullarınca parti üyeleri arasından köy, mahalle ve sandık bölgesi temsilcilikleri veya üç kişiden az olmayan temsilci kurullar oluşturulabilir.

 

2. YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERİ

Yurt dışı temsilcilikleri bulundukları ülkenin kanunlarına uygun biçimde, kurulur, teşkilatlanır ve faaliyette bulunur. Yurt dışı temsilcilikler, ilgili ülke mevzuatı da dikkate alınarak Genel Başkan’ın teklifi ve Merkez Karar Yürütme Kurulu kararı ile Tüzüğe ek listede belirtilen yerlerde kurulabilir.

 

BÜYÜK KONGRE

MADDE 10.

Büyük kongre, partinin en yüksek karar organıdır, seçilmiş ve tabii üyelerden oluşur.

Tabii Üyeler:

a)      Genel Başkan

b)      Halen görevde olan Merkez Karar Yürütme Kurulu üyeleri

c)      Halen görevde olan Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri

d)      Partili bakanlar ve milletvekilleri

e)      Partinin kurucu üyelerinden, oluşur.

Seçilmiş Üyeler:

Büyük kongrenin seçilmiş üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının iki katı kadardır. Bu üyeler, her ilde il milletvekili sayısının iki katı kadar o ilin parti üyeleri arasından il kongresinde seçilen delegelerden oluşur.

Taşıdıkları sıfat dolayısıyla büyük kongre üyesi olan kimseler, ayrıca il kongrelerince delege olarak seçilemezler. Büyük kongre delegesi seçildikten sonra taşıdıkları sıfat nedeniyle büyük kongre üyeliği kazananların yerine sıradaki yedek kongre üyesi görev yapar.

İlk büyük kongre, kuruluştan sonraki iki yıl içerisinde yapılır. Bu kongreyi toplama görevi Parti kurucular kuruluna aittir. Parti üyeliği sona eren kurucuların büyük kongrenin tabii üyelikleri de düşer. Büyük kongrenin yapılmasına kadar kurucular kurulu büyük kongrenin yetkilerine sahiptir.

 

BÜYÜK KONGRENİN YETKİLERİ

MADDE 11.

Büyük Kongrenin görev ve yetkileri şunlardır:

a)      Parti Genel Başkanını, Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu Kurulunun asıl ve yedek üyelerini ve Yüksek Disiplin Kurulunun asıl ve yedek üyelerini gizli oyla seçmek,

b)      Partinin tüzük ve programında Değişiklik yapmak,

c)      Partinin gelir-gider hesabını, Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu Kurulunu ibra etmek,

d)      Kanunlar, parti tüzük ve programı çerçevesinde toplumu ve devleti ilgilendiren konularda, kamu faaliyetleri hakkında genel nitelikte temenni mahiyetinde veya bağlayıcı kararlar almak,

e)      Partinin genel politikası hakkında genel nitelikte olmak şartıyla temenni mahiyetinde veya bağlayıcı kararlar almak,

f)       Kanunların veya parti tüzüğünün gösterdiği yönde diğer konularda kararlar almak,

g)      Partinin kapatılmasına veya bir başka partiyle birleşmesine ve böylece hukuki varlığı sona erecek partinin mallarının tasfiye veya intikal şekline dair karar vermek.

 

BÜYÜK KONGRENİN TOPLANTISI VE GÜNDEMİ

MADDE 12.

A. Olağan Toplantılar

Büyük Kongrenin olağan toplantıları, Genel başkanın ve/veya Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu tarafından tespit edilen gündem, yer ve tarihte yapılır. Bu süre iki yıldan az, üç yıldan fazla olamaz. Büyük kongrenin gündemini, toplantıya davet yapan organ belirler. Büyük Kongrenin toplantıya çağrı usulü alışılmış usullere göre yapılır.

İlan edilen tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantının belirtilen günde, bildirilen yerde ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacağı duyurulur.

Büyük Kongrenin ilk toplantısında aranacak çoğunluk, Büyük Kongre üye tam sayısının yarısından bir fazlasıdır. Büyük Kongre toplantılarında toplantıya katılanların kullandığı geçerli oyların salt çoğunluğuyla karar alınır.

B. Olağanüstü Toplantılar

Büyük Kongre Parti Genel Başkan veya Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu gerekli gördüğü hallerde veya büyük kongre üyelerinin en az beşte birinin imzaları noterlikçe onaylı yazılı istemi üzerine; olağanüstü toplantıya çağrılır.

Olağanüstü Büyük Kongre toplantıya çağıranın belirleyeceği gündemle toplanır, gündem toplantı talebinde bulunanların istediği hususlar dikkate alınarak yapılır. Olağanüstü Büyük Kongrede gündem harici görüşme ve seçim yapılamaz.

Olağanüstü kongrenin yapılacağı yer ve tarih toplantıya davet yapan organ tarafından Kanun, Tüzük ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenir.

 

BÜYÜK KONGRENİN AÇILIŞI

MADDE 13.

Toplantı yeter sayısının sağlandığı tespit edilince büyük kongre, genel başkan veya genel başkanın görevlendireceği bir Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi tarafından açılır.

Büyük kongre, gündeme geçmeden önce divana bir başkan, yeteri kadar başkan yardımcısı ve kâtip üyeyi işaret oyuyla seçer.

Kongre divanı, gündemi uygulamak, toplantıyı düzen içinde yürütmek, düzeni bozanlara karşı müeyyide uygulamak, gerekirse toplantıdan çıkarmak, toplantı tutanağını düzenlemek ve imza etmekle görevlidir. Kararlarını salt çoğunlukla verir. Oyların eşitliği halinde başkanın oy verdiği tarafa üstünlük tanınır.

 

BÜYÜK KONGRE ÇALIŞMALARI

MADDE 14.

Büyük kongre çalışmalarını gündemine bağlı olarak yürütür. Gündem, olağan büyük kongrede kongre üye tam sayısının 1/5'inin teklifi ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla ek gündem maddesi eklenebilir

Parti tüzük ve programında Değişiklik yapılmasına ilişkin olan veya parti politikasını ilgilendiren konularda karar alınmasına dair teklifleri karara bağlamak için, bunların genel başkan, merkez karar Yürütme kurulu veya büyük kongre üyelerinin en az yirmide biri tarafından ileri sürülmüş olması gerekir. Kanunlar, parti tüzük ve parti programı çerçevesinde toplumu ve Devleti ilgilendiren konularla kamu faaliyetleri konularında karar alınmasına dair teklifleri karara bağlamak için bu tekliflerin büyük kongrede hazır bulunan üyelerin üçte biri tarafından yapılmış olması şarttır. Bu teklifler, büyük kongre tarafından seçilecek bir komisyonda görüşüldükten sonra, komisyon raporuyla birlikte incelenir ve karara bağlanır.

Büyük kongre gündemi kesinleştikten sonra Merkez Karar Yürütme Kurulu faaliyet raporu ve hesap raporu okunur. Bu raporlar ayrı ayrı müzakere edilebileceği gibi birlikte de müzakere edilebilirler.

Büyük Kongre gerek gördüğü konularda inceleme yaptırmak için komisyonlar kurar. Bu komisyonların kurulmasına işaret oyuyla karar verilir. Hesapları incelemek için kurulan hesapları tetkik komisyonunun raporu öncelikle okunup görüşülür.

Büyük kongrede söz isteyenlere divanın uygun görmesi halinde sırasıyla söz verilir. Genel Başkan ve Merkez Karar Yürütme Kurulu üyelerinin öncelikle söz alma hakkı vardır. Komisyon başkan ve sözcülerine de söz vermede öncelik tanınır.

Görüşmeler sırasında toplantı düzenini sağlamak için Kongre Başkanı bu düzeni bozanlara sözlü uyarıda bulunur. İkinci uyarıdan sonra da aynı davranışı devam ettirenleri salondan dışarı çıkarır.

Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyeleri kendi üyesi oldukları kurulun faaliyetleri aleyhinde konuşma yapamazlar. Aksi davranışta bulunanlar hakkında disiplin kovuşturması yapılır.

Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu konuşmacıların soru ve tenkitlerine cevap vermede önceliğe sahiptir.

Divan Başkanı konuşma sırasında konu ve süre dışına çıkanları uyarır. Bu uyarıya rağmen konuya dönmemekte direnenlerin konuşması kesilir. Divan başkanı, kongrenin kanunlar içerisinde yürütülmesi için özen gösterir. Değerlendirilmesi kongre divanı tarafından yapılarak, mecbur kalınırsa suç niteliğinde söz ve fiillere devam edenleri divan başkanı, kongre salonundan çıkarabilmek için kongre ye ara verebilir, dinleyicilerin belli bölümünü veya tamamını salondan çıkartılmasını sağlayabilir.

Müzakereler tamamlandıktan sonra Merkez Karar Yürütme Kurulu faaliyet raporu ve hesapları tetkik komisyonu raporu oylanır. Kabul halinde, Merkez Karar Yürütme Kurulu ibra edilmiş olur.

Büyük kongrede yapılacak seçimler Tüzüğün 19'uncu maddesine göre yapılır.

 

İL VE İLÇE KONGRELERİ

MADDE 15.

İl olağan kongre kararını, il yönetim kurulu; ilçe olağan kongre kararını, ilçe yönetim kurulu alır. Ancak bu karar, Merkez Karar Yürütme Kurulu’nun onayı ile uygulanır. İlk İl ve İlçe Kongresi, Kurucular Büyük Kongresinin yapılmasından sonra 2 yıl içerisinde yapılacak ilk büyük kongreye kadar tamamlanır. İl ve İlçe Kongreleri 2 yıldan az, 3 yıldan fazla süre geçmemek üzere yapılır.

Gerekli hallerde bir üst kademe yönetim kurulları, il ve ilçe kongre tarihlerini doğrudan doğruya, ilgili teşkilatın görüşünü almadan tespit edebilir ve değiştirebilirler.

İl ve ilçe kongrelerinin tarih, saat, yer ve gündemi alışılmış usullerle gündemle birlikte delegelere duyurulur. Bu duyurunun gazeteyle yapılma mecburiyeti yoktur.

İl ve İlçe olağanüstü kongreleri kongre delegelerinin beşte ikisinin isteği ve il ve/veya ilçe başkanının çağrısıyla üst yönetim kurulunun kararıyla toplantıya çağrılır. Olağanüstü toplantı, delegelerin beşte ikisinin isteği üzerine yapılacaksa, kongrenin yapılacağı yeri ve tarihini üst yönetim kurulu tespit eder.

İl ve ilçe olağanüstü kongreleri Tüzüğün 12'inci maddesinde belirtilen usule göre yapılır. Bu kongrelerin gündemi kongreyi isteyenlerce düzenlenir. İl ve İlçe Olağanüstü kongrelerinde gündem dışı başka konu görüşülemez.

İl ve ilçe kongrelerinin toplantı nisabı delege tam sayısının 10'da biridir. Kararlar hazır bulunanların çoğunluğu ile verilir. İl ve ilçe kongrelerinde en çok oyu alan aday ve liste seçilmiş sayılır.

Birinci toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, birinci toplantıdan en az 7 gün sonra yapılmak zorundadır.

 

İL KONGRELESİ DELEGELERİ

MADDE 16.

İl kongreleri, ilçe kongrelerinde Tüzüğe göre seçilen delegelerle tabii delegelerden meydana gelir. Seçilmiş delege sayısı 600’ü geçemez. Her ilçeden gelecek delege sayısı ilçe nüfusunun il nüfusuna bölünmesi neticesi çıkan rakamla 600’ün çarpılması ile elde edilir. Toplam sayı 600’ü geçmemek üzere küsurlar tamamlanır.

 

İL KONGRESİ TABİİ DELEGELERİ

MADDE 17.

Bir ilin partili milletvekilleri, Partili İl ve Büyükşehir belediye başkanları ile İl kongresince seçilmiş halen görevde bulunan il yönetim kurulu asil üyeleri ve il disiplin kurulu başkan ve asil üyeleri, o il kongresinin tabii üyesidir. Geçici yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de kongreye katılma hakkı vardır. Ancak bunlar delege değillerse oy kullanamazlar.

 

İLÇE KONGRESİ

MADDE 18.

İlçe kongresi ilçe çevresindeki köy ve mahallelerden son genel seçimde alınan oy sayısına göre siyasi partiler sicilinde kayıtlı üyelerin seçtikleri delegeler ile tabii delegelerden meydana gelir.

İlçe kongresinin seçilmiş delege sayısı, dört yüzü geçemez. Geçici ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri kongreye katılma hakkına sahiptir. Ancak delege sıfatı olmayanların kongrede oy kullanma hakkı yoktur.

İlçe yönetim kurulu başkan ve asil üyeleri, ilçe belediye başkanları, İlçe Kongresinin tabii üyeleridir.

Köy veya mahallelerin ilçe kongresi için seçecekleri delege sayısı, o köy veya mahallede, partinin son genel seçimde aldığı oy sayısı, partinin ilçe genelinde aldığı oy sayısına bölünerek elde edilen sayının dört yüz rakamı ile çarpılması sonucu bulunur. Toplam sayı dört yüzü aşmamak üzere küsurlar tamamlanır. Seçime katılmamış ise siyasi Partiler Kanununun 29. Maddesi hükümleri uygulanır. Köy ve mahallelerde yapılacak seçimleri İlçe Başkanı düzenler.

İlçe yönetim kurulu, köy ve mahallelerde delege seçimlerini yürütmek üzere kendi içinden bir veya birkaç üyeyi görevlendirebileceği gibi sadece bu işlemler için o köy ve mahalledeki üyelerden birisini temsilci olarak görevlendirebilir. Seçimle ilgili tutanak, seçimi müteakip ilçe başkanlığına gönderilir.

 

KONGRELERİN YAPILIŞI VE SEÇİMLER

MADDE 19.

Partinin genel merkez, il ve ilçe Teşkilat organları ile üst kurulların delege, Genel Merkez ve İl Disiplin kurulları seçimleri yargı gözetiminde gizli oy ve açık tasnif esasına göre yapılır.

Seçim yapılacak büyük kongreyle il ve ilçe kongrelerinin toplantılarından en az on beş gün önce, kongreye katılacak parti üyelerini belirleyen listeler, büyük kongreyle il kongreleri için Yüksek Seçim kurulunun önceden belirleyeceği seçim kurulu başkanına, ilçe kongreleri için o yer ilçe seçim kurulu başkanına ilçede birden fazla ilçe seçim kurulunun bulunması halinde birinci ilçe seçim kurulu başkanına iki nüsha olarak verilir. Ayrıca toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar da bildirilir.

Seçim kurulu başkanı, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip incelemek suretiyle varsa noksanları tamamlattırdıktan sonra seçime katılacakları belirleyen liste ile yukarıdaki fıkrada belirtilen diğer hususları onaylar. Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar kongrenin toplantı tarihinden yedi gün önce siyasi partinin ilgili teşkilatının bulunduğu binada asılmak suretiyle ilan edilir. İlan süresi üç gündür.

İlan süresi içinde, listeye yapılacak itirazlar hâkim tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin olarak karara bağlanır. Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar, hâkim tarafından onaylanarak siyasi partinin ilgili teşkilatına gönderilir.

Kongrelerde seçilecek organlarda adaylık başvurusu için kongre başkanlığınca bir süre tespit edilerek delegelere duyurulur, bu süre sonunda başvuruda bulunan adaylar ilan edilir. Seçimlerde bir kişi birden fazla organa aday olamaz. Genel başkanlığa aday olabilmek için parti üyesi olmak ve büyük kongre delege tam sayısının en az 1/5'i tarafından aday gösterilmek şarttır. Delegelerin teklifi noter belgesi ile belgelenebileceği gibi, divan başkanlığı veya divan başkanlığının görevlendireceği üyenin gözetiminde imzalanarak yapılabilir.

Seçimli Büyük Kongrede Genel Başkan ve Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) asıl ve yedek üyeleri ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) asıl ve yedek üyeleri için, tek liste halinde aday gösterilebileceği gibi, kişiler tek tek veya ayrı ayrı listeler halinde aday gösterilebilir veya olabilirler. Parti üyesi olmayanlar aday gösterilip seçildiğinde üyelik bildirimi tüzüğe uygun şekilde genel merkezce ilgili birimlere yapılır. İl ve ilçe kongrelerinde seçilecek organlar için de aynı usul uygulanır. Seçimlere birden fazla liste veya aday olması halinde listeler ve aday isimleri Değişik renklerde ve şekillerde bastırılıp hazırlanabilir.

Bu listeler kongre Divan Başkanlığı’nca yeteri kadar çoğaltılıp ilgili seçim kurulu başkanına mühürlettirilir.

Kongreye katılacak parti üyelerini belirleyen ve kesinleşmiş delege listesinde ismi bulunanlar nüfus cüzdanı ve diğer resmi kimlik belgelerinden birisi ile isimlerinin karşısına imza atarak oy kullanırlar.

Kongre Divan Başkanlığı’nca yeteri kadar çoğaltılıp ilgili seçim kurulu başkanınca mühürlenen listenin zarfa konularak oy sandığına atılmasıyla oy kullanma işlemi gerçekleşir.

Kongrede seçimlerde, sandık kurulu başkanınca, toplantıda bulunan delegelerden oy kullanmayan kimse kalmadığı tespit edilince, sandık açılarak oy tasnifi yapılır.

Seçime, tutanakların tanziminden itibaren iki gün içinde itiraz edilebilir. Bu itiraz aynı gün hâkim tarafından kesin olarak karara bağlanır. Hâkimin seçimleri yenileme kararı alması halinde, kongre yalnız seçimi yapmak üzere toplanır. Nisap temin edilemezse kongre çağrı kararında belirtilen günde yapılacak kongrede nisap aranmaksızın seçim yapılır.

Diğer hususlar kongre yönetmeliği ile düzenlenir.

 

PARTİ TEŞKİLAT ORGANLARINA SEÇİLENLERİN İLGİLİ MAKAMLARA BİLDİRİLMESİ

MADDE 20.

Parti kongreleri hariç olmak üzere diğer bütün parti teşkilatlarına seçilenlerin adları, soyadları, doğum yer ve tarihleri, meslek veya sanatları, ikametgâhları ve nüfus kayıt örnekleri, o mahallin en büyük mülki idare amirliğine İller de Valiliğe (bağlı İl Sivil toplumla ilişkiler Müdürlüğüne), İlçeler de Kaymakamlığa (bağlı İlçe Sivil Toplumla ilişkiler şefliğine) seçimden veya atamadan itibaren 15 gün içinde yazı ile bildirilir.

Genel başkan, Merkez Karar Yürütme Kurulu ile yüksek disiplin kurulu üyeleri ise aynı süre içinde doğrudan İçişleri Bakanlığı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir.

 

 

 

GENEL BAŞKAN

MADDE 21.

Partinin genel başkanı, partiyi tek başına temsile yetkili organdır. Büyük kongrede gizli oyla ve katılanların salt çoğunluğuyla seçilir.

Genel başkan en çok üç yıl için seçilir.

Partiyi temsil yetkisi genel başkana aittir. Kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak şartıyla parti adına dava açma ve davada husumet yetkisi genel başkana veya kendi adına görevlendireceği Merkez Karar Yürütme Kurulu üye veya üyelerine aittir.

Parti genel başkanı, Merkez Karar Yürütme Kurulu ile (disiplin kurulları dışında kalan) bütün parti teşkilat ve organlarının tabii başkanıdır. Her kademedeki parti teşkilatını bir arada veya ayrı ayrı toplantıya çağırabilir (02.03.2019 tarihli K.K.K ile Değişik).

Genel başkan, çeşitli alanlarda bilgi tecrübe ve uzmanlık sahibi olan kişileri genel başkan danışmanı olarak görevlendirebilir. Genel başkan, yokluğunda yerine genel başkanlığı yürütmek için Merkez Yürütme Kurulu üyelerinden birini genel başkan vekili olarak tayin eder.

Genel başkanlığın herhangi bir sebeple boşalması halinde Merkez Karar Yürütme Kurulu kendi üyeleri arasından bir genel başkan vekili seçer ve en geç kırk beş gün içinde büyük kongre genel başkan seçmek üzere toplantıya çağırılır.

 

MERKEZ YÜRÜTME KURULU

MADDE 22:

Merkez Yürütme Kurulu Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter, Genel Muhasip ve varsa TBMM Grup Başkan Vekillerinden oluşur. Genel Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter ve Genel Muhasip Merkez Karar Yürütme Kurulu veya parti üyeleri arasından Genel Başkanca belirlenir. Genel Başkan Yardımcılarının sayısı ve görev alanları Genel Başkan tarafından belirlenir.

Genel Merkez Gençlik kolları Başkanı, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı, denetçiler ve genel başkan danışmanları Merkez Yürütme Kurulu toplantılarına gözlemci olarak davet edilebilirler.

Genel başkan yardımcıları, genel başkanın onayı ile kendilerine yeteri kadar yardımcı atayabilirler.

Genel başkan yardımcılarının ve genel sekreterin görevi, Merkez Karar Yürütme Kurulu kurulunda alınan kararları tatbik etmektir.

Genel başkan ve Merkez Yürütme Kurulu, kanunlar ve parti tüzüğünde yazılı görevleri yapmak ve Büyük Kongrede alınan kararları uygulamakla yetkili ve sorumludurlar.

Genel sekreter, genel başkan adına partiyi mahkemelerde, devlet daireleri ve kuruluşlarda, gerçek ve tüzel kişilerle ilişkilerde temsil eder.

Genel sekreter, Merkez Karar Yürütme Kurulu kurulunun gündemini genel başkanın talimatına uygun olarak hazırlar. Partinin Merkez Karar Yürütme Kurulu kararlarını ilgili yerlere bildirir. Bu husustaki yazışmaları yapar. Genel sekreter, bu hizmetlerin yürütülmesi için genel başkanın onayı ile yeteri kadar genel sekreter yardımcısı atayabilir.

Genel sekreter, Genel Başkanın veya Merkez Karar Yürütme Kurulu kurulunun kendisine verdiği yetki çerçevesinde genel merkezde çalışan personelin ve demirbaşların idaresini yürütür. Büro idaresine nezaret eder.

Genel muhasebe ve mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı, genel merkezin muhasebe ve mali işlerini yürütür, defterlerini tutar, sarf evrakını genel başkan veya bu konuda görevli genel başkan yardımcısı ile birlikte imzalar.

Merkez Karar Yürütme Kurulu kendi üyeleri arasından en az iki denetçi atar. Denetçiler, merkez muhasebesini denetlerler. Denetçiler talep ettiğinde, genel muhasip ve mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı, defter ve muhasebe evrakını denetçilerin tetkikine sunar. Denetçiler merkez muhasebesini denetlemek, üç ayda bir partinin mali durumu hakkında Genel Başkan ve Merkez Karar Yürütme Kurulu’na rapor vermek, mali konularda gereken tekliflerde bulunmakla görevli ve yükümlüdürler.

Genel başkan, parti işlemlerinin mevzuata uygunluğunu temin etmek, parti faaliyetlerini kontrol etmek, teşkilatı denetlemek ve verilecek özel konularda araştırma ve inceleme yapmak üzere yeteri kadar müfettiş görevlendirebilir.

 

MERKEZ KARAR YÜRÜTME KURULU

MADDE 23.

Merkez Karar Yürütme Kurulu, büyük kongrede seçilen elli asil üyeden oluşur, ayrıca elli yedek üye seçilir.

Merkez Karar Yürütme Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kanuni istisnalar dışında mevcudun salt çoğunluğuyla karar verir. Kararlar siyasi partiler kanununda aksi belirtilmediği takdirde işaret oyuyla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın oyuna üstünlük sağlanır. Kurul bir konunun gizli oyla kararlaştırılmasına karar verebilir.

Geçerli bir mazereti olmaksızın üst üste üç defa Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantısına katılmayan üyenin Merkez Karar Yürütme Kurulu üyeliği Genel Başkanın talebi halinde Merkez Karar Yürütme Kurulu kararı ile düşürülebilir.

Merkez Karar Yürütme Kurulu kurulunda, çeşitli sebeplerden dolayı boşalma olursa yedek üyeler sırasıyla Merkez Karar Yürütme Kurulu kuruluna çağırılırlar.

Merkez Karar Yürütme Kurulu parti tüzük ve programını uygulamakla yükümlüdür. Teşkilatların çalışma verimlerini artırmak için parti içi eğitim çalışmalarına önem verir.

Merkez Karar Yürütme Kurulu kurulunun görevleri şu şekildedir:

 

a.       Teşkilatın ihtiyaçlarını teklif ve temennilerini değerlendirir. Bütün vatan sathında meydana gelen olayları değerlendirir. Gelişmeleri yakından takip eder.

b.      Zorunlu sebepler dolayısıyla büyük kongrenin toplanamadığı hallerde partinin tüzel kişiliğine ve hukuki varlığına son verilmesi ile tüzük ve programın değiştirilmesi hariç her türlü kararı alır ve toplayabileceği en yakın tarihte büyük kongreyi toplayarak bu kararları büyük kongreye sunar.

c.       Partinin program ve tüzüğünün uygulanması, danışma ve araştırma gruplarının kurulması, bu çalışmaların düzen ve denetiminin sağlanması için kararlar alır ve Merkez Yürütme Kuruluna sunar, yönetmelikler çıkarır.

d.      Büyük kongreye sunulacak çalışma raporu, gelir-gider cetvelleri ile bilanço ve kesin hesap raporlarını hazırlar. Gündemdeki diğer konuları Büyük kongreye sunar.

e.       Büyük kongre kararlarını uygular.

f.        Diğer partilerden gelen partiye katılma taleplerini Genel Başkanın talebi halinde karara bağlar.

g.      Merkez Karar Yürütme Kurulu, kanunların ve parti tüzüğünün verdiği bütün yetkileri kullanır.

 

GENEL MERKEZ KADIN KOLU

MADDE 24.

İl ve ilçe Kadın Kolları Başkanları, “Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı”na bağlı olarak çalışır. Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı da Genel Başkan’a bağlı olarak çalışır. İl Kadın Kolları Başkanları illerde İl Başkanı’na bağlı olarak çalışır. İlçe Kadın Kolları başkanları da ilçelerde İlçe Başkanı’na bağlı olarak çalışır.

2- Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından gönderilen/istenilen çalışmalar yerelde İl Başkanı’yla istişare neticesinde yürürlüğe girer.

3- İl Kadın Kolları Başkanı, İl Başkanı ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı’nın istişaresi ile belirlenerek, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı tarafından atanır. Görevden el çektirme de aynı usulle yapılır.

4- İlçe Kadın Kolları Başkanı da İlçe Başkanı ve İl Kadın Kolları Başkanı’nın istişaresi ile belirlenerek, İl Kadın Kolları Başkanı tarafından atanır. Görevden el çektirme de aynı usulle yapılır.

5- Genel Merkez Kadın Kolları, bir yıllık faaliyet planını hazırlar ve Genel Başkan’ın istişaresi/onayıyla illerde uygulamaya geçirir.

6- İl Kadın Kolları Başkanları da faaliyet planındaki çalışmaları ilçelerde İlçe Kadın Kolları Başkanlarıyla yürütür.

7- Yıllık plan haricinde gerekli görülen Kadın Kolları faaliyetleri Genel Başkan’la istişare edilerek uygulamaya konulur.

Kadın Kollarının çalışmalarına dair tüm usul ve esaslar parti içi yönetmelikle belirlenir.

 

GENEL MERKEZ GENÇLİK KOLU

MADDE 25.

a)      İl ve ilçe Gençlik Kolları Başkanları, “Genel Merkez gençlik Kolları Başkanı’na bağlı olarak çalışır. Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı da Genel Başkan’a bağlı olarak çalışır. İl Genç Kolları Başkanları illerde İl Başkanı’na bağlı olarak çalışır. İlçe Gençlik Kolları başkanları da ilçelerde İlçe Başkanı’na bağlı olarak çalışır.

b)       Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından gönderilen/istenilen çalışmalar yerelde İl Başkanı’yla istişare neticesinde yürürlüğe girer.

c)       İl Gençlik Kolları Başkanı, İl Başkanı ve Genel Merkez Genç Kolları Başkanı’nın istişaresi ile belirlenerek, Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı tarafından atanır. Görevden el çektirme de aynı usulle yapılır.

d)       İlçe Gençlik Kolları Başkanı da İlçe Başkanı ve İl Gençlik Kolları Başkanı’nın istişaresi ile belirlenerek, İl Gençlik Kolları Başkanı tarafından atanır. Görevden el çektirme de aynı usulle yapılır.

e)       Genel Merkez Gençlik Kolları, bir yıllık faaliyet planını hazırlar ve Genel Başkan’ın istişaresi/onayıyla illerde uygulamaya geçirir.

f)        İl Gençlik Kolları Başkanları da faaliyet planındaki çalışmaları ilçelerde İlçe Gençlik Kolları Başkanlarıyla yürütür.

g)       Yıllık plan haricinde gerekli görülen Gençlik Kolları faaliyetleri Genel Başkan’la istişare edilerek uygulamaya konulur.

Gençlik Kollarının çalışmalarına dair tüm usul ve esaslar parti içi yönetmelikle belirlenir.

 

ENGELLİLER KOORDİNASYON BİRİMİ, DANIŞMA MECLİSİ VE PARTİ MÜFETTİŞLERİ

MADDE 26.

a)      Engelliler Koordinasyon Birimi: Merkez Karar Yürütme Kurulu kararıyla genel merkez bünyesinde bir genel merkez engelliler koordinasyon birimi kurulur. Genel merkez engelliler koordinasyon birimi, başkan dâhil yedi kişiden oluşur. Bu sayı Merkez Karar Yürütme Kurulu tarafından yeniden düzenlenebilir. Bu birim, engellilerin karşılaştığı her türlü sorunla ilgilenmek, parti programına uygun olarak hazırladığı raporları ilgililere ulaştırmak ve engellilerin parti çalışmalarında aktif görev almalarını sağlamak için çalışmalar yürütür. İl ve ilçelerde ise, il ve ilçe yönetim kurulları tarafından il ve ilçe engelliler koordinasyon birimi kurabilir. İl engelliler koordinasyon birimi, başkan hariç dört kişiden oluşur. İlçe engelliler koordinasyon birimi, başkan hariç iki kişiden oluşur. Bu sayı, il ve ilçe yönetim kurulları tarafından yeniden düzenlenebilir. Engelliler Koordinasyon biriminin üyelerinin seçimi veya atanmasına ve çalışma esaslarına ilişkin hususlar Merkez Karar ve Yönetim Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

b)      Danışma Meclisi: Merkez Karar Yürütme Kurulu kurulunu uygun gördüğü takdirde danışma niteliğinde hizmet vermek üzere bir danışma meclisi oluşturur. Danışma meclisinin yapısı çalışma yöntemleri bir yönetmelikle belirlenir.

c)      Parti Müfettişleri: Merkez Karar Yürütme Kurulu’nun verdiği görevleri yerine getirir. Parti müfettişlerinin çalışma esasları bir yönetmelikle belirlenir.

 

TBMM GRUBU

MADDE 27.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup kurulmasını, grup başkan vekillerinin, grup yönetim kurulunun, grup disiplin kurulunun seçimlerini ve grup üyelerinin görevlerini içeren grup iç yönetmeliği, grup genel kurulu tarafından Siyasi Partiler Kanunu'nun 23. maddesindeki ilkelere uygun olarak hazırlanıp kabul edildikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulur.

Grup iç yönetmeliğinde partinin tüzük ve programına aykırı hükümler yer alamaz.

Merkez Karar Yürütme Kurulu üyeleri partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu organlarından grup yönetim kurulunda ve partinin disiplin kurulunda görev alamazlar. Grup yönetim kuruluna seçilen üyenin, varsa Merkez Karar Yürütme Kurulu üyeliği sona erer.

 

İL GENEL MECLİSİ VE BELEDİYE MECLİSİ GRUPLARI

MADDE 28.

İl Genel Meclisi ile Belediye Meclisi grubu partili meclis üyelerinden oluşur. Grup üyeleri, aralarından bir başkan, bir başkan vekili, bir sekreter seçerler. Belediye meclisi grubu, parti tüzük ve programı çerçevesinde hareket ederler. Görevlerinde izleyecekleri politikaları ve karşılaştıkları meseleleri kendi gruplarında konuşup görüşerek karara bağlarlar.

 

YURT İÇİ TEMSİLCİLİKLERİ

MADDE 29.

a)      Köy ve Mahalle Temsilcilikleri: Köy ve mahalle temsilcilikleri bir temsilci ve bir temsilci yardımcısıyla birlikte en az yedi üyeden oluşur. Köy ve mahallede üye sayısı yediyi geçmediği sürece mevcut üyeler grup şeklinde hareket eder. Yedi üyeden fazla bulunması durumunda köy ve mahalle üyeleri arasından ilçe başkanınca köy ve mahalle temsilciliği oluşturulur. Köy ve mahallenin büyüklüğüne göre sayısı artırılabilir.

b)      Sandık Bölgesi Temsilcilikleri: Bir seçim sandığı esas alınarak ilçe başkanlığınca her sandık için bir sandık baş müşahidiyle ve dört müşahitten oluşan temsilciler atanır. Bu temsilciliklerin görev ve çalışma usulleri Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

 

YURTDIŞI TEMSİLCİLİKLERİ

MADDE 30.

Yurt dışı temsilcilikler, ilgili ülke mevzuatı da dikkate alınarak Genel Başkan’ın teklifi ve Merkez Karar Yürütme Kurulu kararı ile Tüzüğe ek listede belirtilen yerlerde kurulabilir (02.03 2019 tarihli K.K.K ile Değişik ).Yurt dışı temsilcilikleri teşkilattan sorumlu genel başkan yardımcısına ve Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu Kuruluna bağlı olarak çalışırlar. Çalışma usul ve esasları ayrıca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Yönetmelik çıkarılana kadar bu tüzük ve ilgili mevzuat dikkate alınarak faaliyetlerini yürütürler.

 

İL TEŞKİLATI

MADDE 31.

Partinin il teşkilatı, il kongresi, il başkanı, il yönetim kurulu ve il disiplin kurulundan oluşur.

İL YÖNETİM KURULU

MADDE 32.

İl yönetim kurulları başkan hariç en az on beş asıl ve on beş yedek üyeden oluşur. Büyükşehirlerde bu sayı, başkan hariç en az yirmi beş asil ve yirmi beş yedek üyeden oluşur. Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu kararıyla gerektiğinde illerin yönetim kurulu üye sayıları yeniden belirlenebilir. İllerde yönetim kurulları görev dağılımları teşkilattan sorumlu genel başkan yardımcısının hazırlayacağı görev şemalarına uygun olarak yapılır.

 

İL KADIN KOLU

MADDE 33.

a)      İl ve ilçe Kadın Kolları Başkanları, “Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı”na bağlı olarak çalışır. Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı da Genel Başkan’a bağlı olarak çalışır. İl Kadın Kolları Başkanları illerde İl Başkanı’na bağlı olarak çalışır. İlçe Kadın Kolları başkanları da ilçelerde İlçe Başkanı’na bağlı olarak çalışır.

b)       Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından gönderilen/istenilen çalışmalar yerelde İl Başkanı’yla istişare neticesinde yürürlüğe girer.

c)       İl Kadın Kolları Başkanı, İl Başkanı ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı’nın istişaresi ile belirlenerek, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı tarafından atanır. Görevden el çektirme de aynı usulle yapılır.

d)       İlçe Kadın Kolları Başkanı da İlçe Başkanı ve İl Kadın Kolları Başkanı’nın istişaresi ile belirlenerek, İl Kadın Kolları Başkanı tarafından atanır. Görevden el çektirme de aynı usulle yapılır.

e)       Genel Merkez Kadın Kolları, bir yıllık faaliyet planını hazırlar ve Genel Başkan’ın istişaresi/onayıyla illerde uygulamaya geçirir.

f)        İl Kadın Kolları Başkanları da faaliyet planındaki çalışmaları ilçelerde İlçe Kadın Kolları Başkanlarıyla yürütür.

g)       Yıllık plan haricinde gerekli görülen Kadın Kolları faaliyetleri Genel Başkan’la istişare edilerek uygulamaya konulur.

Kadın Kollarının çalışmalarına dair tüm usul ve esaslar parti içi yönetmelikle belirlenir.

İL GENÇLİK KOLU

MADDE 34.

a)      İl ve ilçe Gençlik Kolları Başkanları, “Genel Merkez gençlik Kolları Başkanı’na bağlı olarak çalışır. Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı da Genel Başkan’a bağlı olarak çalışır. İl Genç Kolları Başkanları illerde İl Başkanı’na bağlı olarak çalışır. İlçe Gençlik Kolları başkanları da ilçelerde İlçe Başkanı’na bağlı olarak çalışır.

b)       Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından gönderilen/istenilen çalışmalar yerelde İl Başkanı’yla istişare neticesinde yürürlüğe girer.

c)       İl Gençlik Kolları Başkanı, İl Başkanı ve Genel Merkez Genç Kolları Başkanı’nın istişaresi ile belirlenerek, Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı tarafından atanır. Görevden el çektirme de aynı usulle yapılır.

d)       İlçe Gençlik Kolları Başkanı da İlçe Başkanı ve İl Gençlik Kolları Başkanı’nın istişaresi ile belirlenerek, İl Gençlik Kolları Başkanı tarafından atanır. Görevden el çektirme de aynı usulle yapılır.

e)       Genel Merkez Gençlik Kolları, bir yıllık faaliyet planını hazırlar ve Genel Başkan’ın istişaresi/onayıyla illerde uygulamaya geçirir.

f)        İl Gençlik Kolları Başkanları da faaliyet planındaki çalışmaları ilçelerde İlçe Gençlik Kolları Başkanlarıyla yürütür.

g)       Yıllık plan haricinde gerekli görülen Gençlik Kolları faaliyetleri Genel Başkan’la istişare edilerek uygulamaya konulur.

Gençlik Kollarının çalışmalarına dair tüm usul ve esaslar parti içi yönetmelikle belirlenir.

İLÇE TEŞKİLATI

MADDE 35.

Partinin ilçe teşkilatı; ilçe kongresi, ilçe başkanı ve ilçe yönetim kurulu ve belde teşkilatından oluşur.

İLÇE YÖNETİM KURULU VE BELDE TEŞKİLATI

MADDE 36.

İlçe yönetim kurulları, toplam nüfusu on bine kadar olan ilçelerde başkan hariç en az beş asıl ve beş yedek üyeden, toplam nüfusu on binden elli bine kadar olan ilçelerde başkan hariç en az yedi asil ve yedi yedek üyeden oluşur. Nüfusu elli binden fazla olan ilçelerde ve illerin merkez ilçelerinde başkan hariç en az on bir asıl ve on bir yedek üyeden oluşur. Nüfusu yüz binden fazla olan ilçelerde bu sayı, il yönetim kurulu kararıyla başkan hariç en az on beş asıl ve on beş yedek olarak belirlenir. İlçe yönetim kurullarının görev dağılımları genel merkez teşkilat başkanlığının hazırlayacağı görev şemalarına uygun olarak yapılır. Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu kararıyla gerektiğinde ilçelerin yönetim kurulu üye sayıları yeniden belirlenebilir.

Belde Teşkilatları İl ve İlçe merkezleri dışında belediye teşkilatı olan yerlerde kurulur. En az üç üyeden oluşan Belde Yönetim Kurulu, İlçe Yönetim Kurulu kararı ile atanır ve yapılacak görev taksimine göre ilçe teşkilatının vereceği görevleri yapar. İlçe Yönetim Kurulu ihtiyaca göre Belde Yönetim Kurulunun üye sayısını artırabilir. Belde Yönetim Kurulunun görevden alınması İlçe Yönetim Kurulunun teklifi ve İl Yönetim Kurulunun onayı ile olur.

İlçe Yönetim Kurulu kararıyla sayıları artırılabilir ve ilçe teşkilatının vereceği görevleri yapar.

İLÇE KADIN KOLU

MADDE 37.

a)      İl ve ilçe Kadın Kolları Başkanları, “Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı”na bağlı olarak çalışır. Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı da Genel Başkan’a bağlı olarak çalışır. İl Kadın Kolları Başkanları illerde İl Başkanı’na bağlı olarak çalışır. İlçe Kadın Kolları başkanları da ilçelerde İlçe Başkanı’na bağlı olarak çalışır.

b)       Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından gönderilen/istenilen çalışmalar yerelde İl Başkanı’yla istişare neticesinde yürürlüğe girer.

c)       İl Kadın Kolları Başkanı, İl Başkanı ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı’nın istişaresi ile belirlenerek, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı tarafından atanır. Görevden el çektirme de aynı usulle yapılır.

d)       İlçe Kadın Kolları Başkanı da İlçe Başkanı ve İl Kadın Kolları Başkanı’nın istişaresi ile belirlenerek, İl Kadın Kolları Başkanı tarafından atanır. Görevden el çektirme de aynı usulle yapılır.

e)       Genel Merkez Kadın Kolları, bir yıllık faaliyet planını hazırlar ve Genel Başkan’ın istişaresi/onayıyla illerde uygulamaya geçirir.

f)        İl Kadın Kolları Başkanları da faaliyet planındaki çalışmaları ilçelerde İlçe Kadın Kolları Başkanlarıyla yürütür.

g)       Yıllık plan haricinde gerekli görülen Kadın Kolları faaliyetleri Genel Başkan’la istişare edilerek uygulamaya konulur.

Kadın Kollarının çalışmalarına dair tüm usul ve esaslar parti içi yönetmelikle belirlenir.

 

İLÇE GENÇLİK KOLU

MADDE 38.

a)      İl ve ilçe Gençlik Kolları Başkanları, “Genel Merkez gençlik Kolları Başkanı”na bağlı olarak çalışır. Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı da Genel  Başkan’a bağlı olarak çalışır. İl Genç Kolları Başkanları illerde İl Başkanı’na bağlı olarak çalışır. İlçe Gençlik Kolları başkanları da ilçelerde İlçe Başkanı’na bağlı olarak çalışır.

b)       Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından gönderilen/istenilen çalışmalar yerelde İl Başkanı’yla istişare neticesinde yürürlüğe girer.

c)       İl Gençlik Kolları Başkanı, İl Başkanı ve Genel Merkez Genç Kolları Başkanı’nın istişaresi ile belirlenerek, Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı tarafından atanır. Görevden el çektirme de aynı usulle yapılır.

d)       İlçe Gençlik Kolları Başkanı da İlçe Başkanı ve İl Gençlik Kolları Başkanı’nın istişaresi ile belirlenerek, İl Gençlik Kolları Başkanı tarafından atanır. Görevden el çektirme de aynı usulle yapılır.

e)       Genel Merkez Gençlik Kolları, bir yıllık faaliyet planını hazırlar ve Genel Başkan’ın istişaresi/onayıyla illerde uygulamaya geçirir.

f)        İl Gençlik Kolları Başkanları da faaliyet planındaki çalışmaları ilçelerde İlçe Gençlik Kolları Başkanlarıyla yürütür.

g)       Yıllık plan haricinde gerekli görülen Gençlik Kolları faaliyetleri Genel Başkan’la istişare edilerek uygulamaya konulur.

Gençlik Kollarının çalışmalarına dair tüm usul ve esaslar parti içi yönetmelikle belirlenir.

GÖREV BÖLÜMÜ VE YÖNETİMDEKİ BOŞALMALAR

MADDE 39.

İl ve ilçe başkanları en çok üç yıl için seçilirler.

İl ve ilçe yönetim kurulları, seçimlerini müteakip en geç bir hafta içerisinde toplanarak, Tüzüğün 22. maddesinde genel merkez için öngörülen görev bölümünü esas alarak kendi yönetim kurulu üye sayılarına uygun olarak görev dağılımını yapar.

İl ve ilçe başkanlıklarının veya çoğunluk kalmayacak şekilde yönetim kurullarının herhangi bir suretle boşalması halinde, Genel başkan veya Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu, il veya ilçe yönetim kurulunun görüşünü alışılmış usuller ile alarak 45 gün içinde yapılacak olağan üstü kongreye kadar görev yapmak üzere bir başkan ve/veya yönetim kurulu tayin eder. Yeni başkan tayin edilinceye kadar geçecek dönemde, başkanlık görevi, bir üst kademe başkanı tarafından görevlendirilecek bir il veya ilçe başkan yardımcısı tarafından vekâleten yürütülür.

Mazeretsiz olarak üç toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi istifa etmiş sayılır ve yerine yedek üyelerden ilk sıradaki İl veya ilçe başkanınca davet edilir. İl, ilçe teşkilatlarında boşalma sebebiyle yönetim kurulu sayısı yedekler de davet edildikten sonra karar yeter sayısının altına, yani yönetim kurulu üye tam sayısının yarısının altına düşmesi durumunda yönetim kendiliğinden sona ermiş olur. Bu durumda genel başkan veya Merkez Karar Yürütme Kurulu olağanüstü kongreye kadar görev yapmak üzere yeni bir yönetim kurulu tespit ederek atama yapar.

İl başkanı ile il yönetim kurulu il kongresince seçilir. İlçe başkanı ile ilçe yönetim kurulu ilçe kongresince seçilir. İl yönetim kurulları başkanı hariç en az yedi asil, yedi yedek üye ile ilçe yönetim kurulları başkanı hariç en az beş asıl, beş yedek üyeden oluşur. Bu şekilde kurulan il/ilçe teşkilatında yönetim kurulu üyelerine birden fazla görev verilmek suretiyle işler yürütülür.

İlçe ve il kademe teşkilatlarının ilk kuruluşları, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nca atama ile sağlanır. Önce kademe başkanı atanan kişiye “yetki” belgesi verilir. Bu kişinin oluşturacağı listenin, merkezce onaylanması ile kurucu yönetim kurulu oluşmuş olur.

Kurucu yönetim kurulları, el çektirilme nedenleri ayrık olmak üzere, kendi kademelerinin kongrelerine kadar tüzüğün kurula verdiği hak ve yetkileri kullanırlar.

 

İL BAŞKANI, İLÇE BAŞKANI VE YÖNETİM KURULLARININ GÖREVDEN ALINMA NEDENLERİ

 

MADDE 40.

Aşağıdaki hallerin varlığı durumunda; Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu tarafından üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ve gizli oyla, il başkanları ve il yönetim kurulları topluca veya ayrı ayrı görevden alınabilir. Teşkilattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısının olumlu görüşü alınarak, İl yönetim Kurulu tarafından üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ve gizli oyla ilçe başkanları ve ilçe yönetim kurulları topluca veya ayrı ayrı görevden alınabilir. Görevden alınanların varsa delegeliği de kendiliğinden sona erer.

Bir Belde Yönetiminin işten el çektirilebilmesi için İlçe Yönetim Kurulu, Belde Yönetim Kurulu hakkında İşten el çektirmeyi gerekli kılan herhangi bir durum tespit ettiğinde, bu durumu gerekçeli bir kararla İl Yönetim Kuruluna bildirir. Belde Başkanının veya Belde Başkanı dâhil Belde Yönetim Kurulu Üyelerinin Tamamının yahut bir kısmının işten el çektirilmesini isteyebilir. İl yönetim kurulu kararı ile işlem tamamlanır.

a. Parti tüzüğünde belirtilen görev ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için üst kurullarca verilen talimatlara uymamaları,

b. Partinin kabul ettiği esaslara, amaç ve siyaset anlayışına aykırı tutum ve davranışlarda bulunmaları,

c. Teşkilatların birlik ve uyumunu bozucu eylemlerde bulunmaları,

d. Genel ahlak kurallarına aykırı tutum ve davranışta bulunmaları

e. Taksirli suçlar hariç hakkında herhangi bir soruşturma veya kovuşturma başlatılması,

İl ve/veya ilçe ve /veya Belde yönetim kuruluna ya da üyelerine işten el çektirme veya alınma kararı, alışılmış usullerle bildirilir.

İl, ilçe, teşkilatlarında bir kısım üyenin işten el çektirilmesi halinde yedek üyeler göreve getirilebilir.

İşten el çektirilen İl Başkanı ve Yönetim Kurulları yerine Genel Başkan veya Merkez Karar Yürütme Kurulu tarafından, İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulları yerine Teşkilattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı tarafından yetki belgesi verilen başkan geçici yönetim kurullarını oluşturur. Bu kurullar ilçelerde 30 gün içinde illerde ise 45 gün içinde olağanüstü kongrelerini yapmak zorundadırlar. Bu süre içinde İl ve/veya ilçe kongreleri yapılıp yeni delegeler seçilmemişse il ve/veya ilçe kongresi eski delegelerle toplanır. Süresi içinde kongresini yapmayan geçici kurulların görevleri kendiliğinden sona erer.

 

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DİSİPLİN İŞLERİ

(Madde 41-49)

DİSİPLİN KURULLARI

MADDE 41.

Siyasi Partiler Kanununa, parti tüzüğüne, parti yetkili organlarının kararlarına ve talimatlarına aykırı davranışta bulunanlar hakkında disiplin soruşturması yapmak ve karar vermek üzere, illerde disiplin kurulları, genel merkezde, yüksek disiplin kurulu kurulur.

 

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU

MADDE 42.

Yüksek disiplin kurulu, büyük kongrede gizli oy ile seçilen dokuz kişiden meydana gelir. Aynı sayıda yedek üye seçilir. Kurul seçimi takip eden yedi gün içerisinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak, gizli oylama ile

Aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter seçer. Sekreter kurula karşı kâtiplik görevini yapar. Kararları ilgili yerlere yazıyla bildirir ( 02.03.2019 tarihli K.K.K ile Değişik ) (17.11.2019 B.K.K ile değişik )

Yüksek disiplin kurulu, kendiliğinden soruşturma yapamaz. Ancak sevk yetkisine sahip olan kurullarca kendisine intikal ettirilen dosyaları ve konuları karara bağlar.

a)      Yüksek disiplin kurulunun birinci derecede bakacağı işler: Yüksek disiplin kurulu;

1.      İl başkanı ve il yönetim kurulu üyeleri, il, ilçe merkezlerindeki partili belediye başkanları,

2.      Partinin kurucu üyeleri,

3.      Merkez Karar Yürütme Kurulu üyeleri,

4.      Kendi başkan ve üyeleri,

5.      Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin

Eski üyeleri ve eski hükümet üyeleri, haklarında gerekli disiplin soruşturmasını yapar ve Siyasi Partiler Kanunu'nun 57. maddesi hükmü saklı kalmak üzere parti içi işlemler açısından kesin karara bağlar.

Yüksek disiplin kurulunun kendi başkan ve üyeleri, kendileri hakkındaki soruşturmada, müzakerelere ve kararlara katılamazlar. Bu durumda olanların yerine sadece o işlemlere mahsus olmak üzere sırasıyla yedek üye alınır.

İl yönetim kurullarının başkanı ve üyeleri ile il, ilçe belediye başkanlarını yüksek disiplin kuruluna sevk yetkisi il yönetim kuruluna; partinin genel başkanı, Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyelerini, partinin kurucu üyelerini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin eski üyeleri ile eski hükümet üyelerini, yüksek disiplin kurulu başkan ve üyelerini disiplin kuruluna sevk yetkisi Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu Kuruluna aittir.

Genel başkan lüzum gördüğü hallerde, yüksek disiplin kuruluna sevk yetkisini doğrudan doğruya da kullanabilir.

b) Yüksek disiplin kurulunun itiraz üzerine bakacağı işler:

Yüksek disiplin kurulu, il disiplin kurulunun üst mercii olarak il disiplin kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları Siyasi Partiler Kanununun 57. maddesi hükmü saklı kalmak üzere parti içi işlemler açısından kesin karara bağlar.

 

MÜŞTEREK DİSİPLİN KURULU

MADDE 43.

Müşterek disiplin kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu ile meclis Grup Disiplin Kurulundan oluşur. Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı aynı zamanda Müşterek Disiplin Kurulunun da başkanıdır. Yüksek Disiplin Kurulu sekreteri bu kurulun da sekreteridir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin grup disiplin kurulu kararlarına karşı yapacakları itiraz müşterek disiplin kurulunca karara bağlanır.

Partili milletvekillerinin partiden geçici veya kesin olarak çıkarılmalarını gerektiren söz, tutum ve davranışlarından dolayı haklarında disiplin soruşturması yapmaya ve karar vermeye müşterek disiplin kurulu yetkilidir.

Müşterek Disiplin Kurulunun kararları Siyasi Partiler Kanununun 57. Maddesi hükmü saklı kalmak üzere parti içi işlemler açısından kesindir. Partili milletvekilleri için disiplin cezası isteme yetkisi partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup yönetim kuruluna aittir. Bu yetkiyi genel başkan, grup başkanı ve grup başkan vekilleri de kullanabilir.

Müşterek disiplin kurulunun olmadığı durumlarda yüksek disiplin kurulu yetkilidir.

 

İL DİSİPLİN KURULU

MADDE 44.

İl disiplin kurulu il kongresinde beş asıl ve beş yedek olarak seçilir. Disiplin kurulu kongreden sonra en geç bir hafta içinde toplanarak arasından bir başkan ve bir sekreter seçer.

İl disiplin kurulu, il çevresinde kayıtlı bulunan ve yüksek disiplin kurulunun birinci derecede bakacağı işler dışında kalan bütün partililer hakkında, birinci derecede disiplin soruşturması yapmaya ve karar vermeye yetkilidir.

İl disiplin kurulu, kendiliğinden disiplin soruşturması yapamaz. Ancak ilçe yönetim kurullarının gerekçeli teklifi ve il yönetim kurulunun sevki ile ya da il yönetim kurulunun veya il başkanının doğrudan sevki ile intikal ettirilen dosyaları ve konuları karara bağlar. İl disiplin kurulu, halin gerektirdiği cezayı da belirterek ilgiliye bu hususu alışılmış usullerle tebliğ eder. İlgili kendisine tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde savunmasını yazılı olarak vermek zorundadır. Ancak seçimlerde veya alenen ya da sosyal medya da dâhil yayın yolu ile işlenen suçlarda bu süre yedi gündür. Bu müddet içinde verilmeyen savunma nazara alınmaz.

İl disiplin kurulunun verdiği kararlara karşı, il yönetim kurulu veya ilgili üye, tebliğden itibaren yedi gün içinde yüksek disiplin kuruluna itiraz edebilir. Üyelere ait itiraz dilekçeleri il yönetim kuruluna verilir. İl yönetim kurulu, kendi görüşünü de eklemek suretiyle dosyayı yüksek disiplin kuruluna gönderir.

Karara, il yönetim kurulunca itiraz edildiği takdirde itiraz yazısının bir sureti ilgiliye yedi gün içinde alışılmış usullere göre tebliğ edilir. İl yönetim kurulları, itiraza konu olan dosyaları en geç on beş gün içinde yüksek disiplin kuruluna göndermek zorundadır.

İl disiplin kurulunca verilen kesin çıkarma cezaları, ilgilisi itiraz etmemiş olsa bile, incelemek ve karar verilmek üzere yüksek disiplin kuruluna gönderilir. (17.11.2019 B.K.K ile değişik )

 

GRUP DİSİPLİN KURULU

MADDE 45

Türkiye Büyük Millet Meclisi de partinin grup kurması halinde parti grubunca 7 milletvekilinden oluşacak grup disiplin kurulu seçilir. (02.03.2019 tarihli K.K.K ile Değişik)

Grup Disiplin Kurulu, grup üyelerinin Partiden geçici veya kesin ihracını gerekli kılan eylemlerin dışında kalan, Tüzükte yazılı ve TBMM Parti Grup İç Yönetmeliği’nde belirtilen disiplin suçlarıyla ilgili işlere bakar ve kesin olarak karara bağlar. Tüzükte yazılı esaslar saklı kalmak kaydıyla milletvekilleri hakkında yapılacak disiplin soruşturmasının şekli ve usulleri ile soruşturmayı gerektiren sair haller, verilecek disiplin cezaları ve kesinleşme halleri, Grup İç Yönetmeliği’nde gösterilir. 02.03.2019 tarihli K.K.K ile Ek ).

 

DİSİPLİN KURULLARINA AİT MÜŞTEREK HÜKÜMLER

MADDE 46.

Disiplin Kurullarının görev süresi yeni disiplin kurulunun seçilmesi ile sona erer. Disiplin kurullarında zamanla boşalma olması halinde, en çok oy alandan başlamak üzere, yedekler sıra ile göreve çağrılır.

Disiplin kurullarının çalışmalarına mazeretsiz üst üste üç defa veya bir yıl içerisinde toplam beş defa katılmayan kurul üyesi istifa etmiş sayılır ve yerine sırasıyla yedekler çağırılır.

Disiplin kurulu üyeleri; kongreler, Türkiye Büyük Millet Meclisi parti grubu üyeliği hariç hiçbir parti organında ve kurulunda görev alamazlar. Partiye maddi bir hizmet bağı ile bağlanamaz ve partiden her ne suretle olursa olsun gelir sağlayamazlar (02.03.2019 tarihli K.K.K ile Değişik).

Disiplin kurulları üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile toplanır. Hazır üyelerin çoğunluğu ile de karar verir. Ancak kesin çıkarma kararlarında üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verir.

Disiplin kurulları kendilerine intikal eden dosyaları en geç otuz gün içinde karara bağlarlar ve verilen kararları en geç otuz gün içinde ilgiliye tebliğ ederler.

Disiplin kurulları, kendilerine intikal eden konular hakkında karar verirken, iddia, savunma ve delilleri değerlendirmede takdir hakkına sahiptir.

Disiplin kurulları alacakları kararları kaydetmek üzere bir karar defteri bulundururlar. Bu defteri tasdik ettirmeye lüzum yoktur. İfadeler ve sair evrak disiplin kurullarınca bir dosyada muhafaza edilir.

Disiplin kurullarınca verilen disiplin cezaları hakkında partinin hiçbir kademesinde ve kongresinde görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.

TEDBİR KARARI

MADDE 47.

Partiden kesin veya geçici çıkarmayı gerektiren bir sebeple disiplin kuruluna sevk edilen üye hakkında gerektiğinde tedbir kararı verilir. Tedbir kararını vermeye yetkili organlar genel başkan, il yönetim kurulu ve Merkez Karar Yürütme Kurulu kuruludur.

Hakkında tedbir kararı verilen üye, ayrıca başka bir karara gerek olmaksızın partideki görevinden uzaklaştırılabilir ve üyelik haklarından mahrum bırakılabilir. İlgili üye tedbir kararlarının kaldırılmasını, sevk edildiği disiplin kurulundan üç gün içinde isteyebilir. Bu istek disiplin kurulunca yedi gün içinde karara bağlanır. Bu karara itiraz bir üst disiplin kuruluna bir hafta içerisinde yapılabilir. Üst disiplin kurulunun kararı kesindir

( 02.03.2019 tarihli K.K.K ile Değişik ).Parti içerisindeki tüm yazışma ve tebligatlar, tebligat yapılanın haklarının kısıtlanmasına engel olmayacak şekilde alışılmış usullere göre yapılır. (17.11.2019 B.K.K ile değişik )

 

DİSİPLİN SUÇLARI VE CEZALARI

MADDE 48.

                                I.            Uyarma

                             II.            Kınama

                          III.            Geçici çıkarma

                          IV.            Kesin çıkarma

I. Uyarma

1.      Partinin gayesine ve özüne aykırı olmasa bile yetkili organların bilgisi ve izni olmadan açıklamalarda bulunmak ve yayın yapmak,

2.      Parti kademelerinin uyum ve işbirliğini sarsıcı tutum ve davranışlarda bulunmak,

3.      Yetkili organlarca verilen görevleri titizlikle yerine getirmemek, ihmal etmek,

4.      Tüzüğün 8. maddesindeki şartları yerine getirmemek.

II. Kınama

1.      Parti içi birlik ve beraberliği zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak,

2.      Parti içi çalışmaların yapıldığı kapalı toplantılarda yapılan konuşmaları dışarıya sızdırmak,

3.      Parti organlarınca verilen görevleri yerine getirmemek,

4.      Haklı bir sebebi olmadan parti içi seçimlerde oy kullanmamak.

III. Geçici çıkarma

1.      Parti organlarında alınan kararları ve yapılan müzakereleri izinsiz şekilde, her türlü medya aracılığı ile duyurmak ve/veya yaymak,

2.      Yetkisi olmadan partiler arası temaslarda bulunmak,

3.      Parti ile ilgili konularda kamuoyuna izinsiz beyanatlarda bulunmak,

4.      Görevi gereği kendisine teslim edilmiş veya kendisinde bulunan her türlü belge ve veya defter talep edildiğinde iade etmekten kaçınmak,

5.      Partiyi şahsi çıkarlarına alet etmek, parti nüfuzunu kötüye kullanmak,

6.      Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda veya kulislerde grup kararları veya Merkez Karar Yürütme Kurulu kararları aleyhinde konuşma yapmak, belediye meclislerinde belediye başkanının veya icraatlarının aleyhinde konuşmak ve diğer üyeleri aleyhte tahrik etmek.

IV. Kesin çıkarma

1.      Siyasi Partiler Kanunundaki yasaklara aykırı tutum ve davranışlarda bulunmak veya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevden alınması istenmek,

2.      Herhangi seçimde parti izni olmaksızın bağımsız aday olmak, parti adayları aleyhinde propaganda yapmak, parti dışında bir adaya maddi ve manevi yardımda bulunmak,

3.      Genel başkanın aleyhinde ve büyük kongre, Merkez Karar Yürütme Kurulu kararları, il ve ilçe yönetim kurulu kararlarının aksine ve ruhuna aykırı davranış söz ve yazı ile beyanda bulunmak, yayın veya yayım yapmak, yaptırmak bunu tahrik ve teşvik etmek,

4.      Parti tüzük ve programına aykırı hareket etmek, parti gayesine ters düşen yazılı ve sözlü beyanda veya faaliyette bulunmak, yayın veya yayım yapmak veya yaptırmak bu hususları tahrik ve teşvik etmek,

5.      Parti organlarının veya bu organların üyelerinin aleyhinde faaliyette bulunmak, bu aleyhte konuşmaları gazete ve televizyonlara beyanat vererek veya bizzat canlı yayınlara katılarak yapmak, parti yetkililerini tezyif ve tahkir edici, her türlü medya aracılığıyla kamuoyu önünde küçük düşürücü beyanlarda bulunmak veya bunları yazılı olarak yapmak,

6.      Parti evrakında veya oy pusulalarında tahrifat yapmak veya onları yok etmek suretiyle veya her ne şekilde olursa olsun parti içi seçimlerde hile yapmak.

Bir üye aynı cezayı gerektiren bir suçu tekrar işlerse cezası her defasında artırılarak verilir. Disiplin cezalarını uygularken disiplin kurulları üyenin iyi niyet ve amacını aşan bir davranışı söz konusuysa bunu dikkate alarak işlediği suçun karşılığı cezanın bir altını da verebilirler. Disiplin cezasını gerektiren durumların öğrenilmesinden bir yıl, olaydan iki yıl geçtikten sonra disiplin soruşturması yapılmaz.

Bir partili hakkında ilgili disiplin kuruluna sevk yetkisi, Tüzüğün 42. maddesinde belirtilen organlara aittir.

 

DİSİPLİN CEZALARINA AF YETKİSİ

 

MADDE 49.

Disiplin cezalarını ait af yetkisi, genel başkana ve/veya Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu Kuruluna aittir. Genel başkan, teşkilat başkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri için grup başkanvekilleri, grup kararı alarak affı istenen üyenin dosyasını Merkez Karar Yürütme Kurulu kuruluna sevk edebilirler. Merkez Karar Yürütme Kurulu üçte iki çoğunlukla karar verir.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

PARTİ ADAYLARININ BELİRLENMESİ

(Madde 50-59)

BAŞKANLIK VE MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ İÇİN ADAY TESPİTİ

MADDE 50.

Başkanlık ve milletvekili genel seçimlerinde aday olmak isteyenlerden adaylıkları genel başkan veya Merkez Karar Yürütme Kurulu kurulunca uygun görülenler arasından adayların tespiti:

a. Ön seçim

b. Aday yoklaması

c. Merkez yoklaması, usullerinden biri veya birkaçı ile yapılabilir.

Hangi seçim çevresinde hangi usulle aday tespiti yapılacağına Genel Başkan veya Genel Başkanın teklifi ile Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu karar verir.

Önseçim, Siyasi Partiler Kanununun önseçimle ilgili hükümleri uyarınca yapılır.

Aday yoklamasına; seçim ve çevrelerine giren il ve ilçelerin seçilmiş kongre delegeleri, il yönetim ve disiplin kurulu başkan ve üyeleri ile İlçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri, o ilin Milletvekilleri, partili belediye başkanları, belediye ve il genel meclisi üyeleri seçmen olarak katılırlar. Aday yoklaması seçim kurullarınca yapılır.

Merkez yoklaması, Genel Başkan veya Merkez Karar Yürütme Kurulu kurulunca adayların tespiti suretiyle yapılır. Aday listelerinde eksilme olduğu takdirde, Genel Başkan tarafından doldurulur.

Genel Başkan veya Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu, il ve ilçe yönetim kurullarına eksikliklerini tamamlama yetkisi verebilir.

Adaylık için parti üyesi olma şartı aranmaz. Ancak seçimi kazanan adaylar parti üyesi olurlar. Seçimlerde aday adayı olacaklarda kanunun istediği nitelikler bulunmalıdır. Bu nitelikteki aday adaylarından hangi şartları taşıyanların aday adaylıklarının kabul edileceği ve müracaat usulleri Genel Başkan veya Merkez Karar Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

Bir kimse aynı seçim için birden fazla yerde ön seçime katılamaz. Önseçime katıldıktan sonra başka bir partiden merkez adayı olamaz.

Partiden istifa etmemiş bir kişi bağımsız aday olamaz.

 

MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ İÇİN ADAY TESPİTİ

 

MADDE 51.

İl ve ilçe belediye başkanlığı aday adaylığı, belediye meclisi aday adaylığı için yoklamalara katılabilmek, ilgili ilçe yönetim kurulunun görüşü ve il yönetim kurulunun teklifi ile Genel Başkan veya Merkez Karar Yürütme Kurulu Kurulunun kararına bağlıdır. Uygun görülenler arasından adayların tespiti:

a. Ön seçim

b. Aday yoklaması

c. Merkez yoklaması,

Usullerinden biri veya birkaçı ile yapılabilir. Genel Başkan veya Merkez Karar Yürütme Kurulu kurulunun kararı kesindir.

Adaylık için parti üyesi olma şartı aranmaz. Aday seçimleri için hazırlanacak aday listelerinde, aday adayları, soyadları alfabetik sırasına göre sıralanır.

Mahalli idareler seçimlerinde, aday adayları arasında belediye başkanlığı için bir, belediye meclisi üyeliği için, belediye meclisi üye adedi kadar asil ve yedek olarak ayrı ayrı aday belirlenir.

Merkez yoklaması, aday yoklaması veya ön seçim usullerinden hangisinin, hangi seçim çevrelerinde uygulanacağı, Genel Başkan veya Merkez Karar Yürütme Kurulu kurulunca kararlaştırılır ve kanuni süresi içinde önceden mahallerine ve ilgili mercilere bildirilir.

İl, ilçe yönetim kurulu başkan ve üyelerinden, mahalli idareler seçimlerinde aday adayı olmak isteyenler istifalarını il veya ilçe yönetim kurulu başkanlıklarına yaparlar.

Merkez yoklaması hariç, aday tespitleri, yargı yönetim ve denetimi altında yapılır.

Mahalli idareler seçimlerinde seçmenler, ilçe, il ve büyükşehir belediye başkanı ve belediye meclisi üyeleri için aday yoklamasında oy kullanacak seçmenler, o ilin milletvekili aday yoklamasına katılan seçmenlerdir.

Merkez yoklamasında aday adayları arasından belediye başkan adayları, genel başkanca veya genel başkanın talebi halinde Merkez Karar Yürütme Kurulu kurulunca belirlenir.

 

 

 

ÜYE KAYIT DEFTERİNİN VE SEÇMEN LİSTELERİNİN SEÇİM KURULUNA VERİLMESİ

 

MADDE 52.

İlçe teşkilatı, kendi çevrelerindeki üyelerini muntazam kayıt ve sıra numarası ve partiye giriş çıkış tarihleri ve üye hakkında diğer bilgileri ihtiva eden bir üye kayıt defterine kaydederler.

 

Üye kayıt defterleri, ilçe seçim kurulu başkanının denetimi altındadır. Üye kayıt defterleri, en az altı ayda bir defa ilçe seçim kurulu başkanı tarafından incelenir ve kayıtların usule uygun olarak tutulup tutulmadığı bir tutanakla tespit edilir.

Üye kayıt defterleri ve bu defterlere göre düzenlenen seçmen listeleri en geç ön seçimden altmış gün önce ilçe seçim kurulu başkanına verilir. Önseçimlerin yapılacağı tarih itibariyle bir önceki yılın son gününe kadar Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilen üyeler önseçimde oy kullanabilir. Listeler ilçe seçim kurulu tarafından onaylandıktan sonra ön seçimden otuz gün önce parti binası önüne asılır. Bu listeye göre; "Parti Seçmen Kartı" önseçimden on beş gün önce İlçe Seçim Kurulu tarafından her üyeye dağıtılır. Partili üyeler asılan listeye on beş gün içinde itirazlarını yapabilirler. Bu itiraz iki gün içinde ilçe seçim kurulu tarafından karara bağlanır ve kabul edildiği takdirde parti seçmen listesi düzeltilir

 

Partinin üyelikle ilgili tüm işlemleri, ilçe teşkilatlarınca tutulan üye kayıt defterlerinin özetleri esas alınarak genel merkez teşkilat programı adıyla düzenlenen elektronik veri tabanı üzerin de il ve ilçe ölçeğinde mahalle, köy ve sandık esasına göre arşivlenir. İlçe teşkilatlarınca yapılan üyelikle ilgili kayıtların teşkilat programına aktarılmasına ilişkin usul ve esaslar Genel Merkez Teşkilat Başkanlığınca yönerge ile belirlenir. Üyelikle ilgili Parti içi uyuşmazlıkların çözümünde Genel Merkez kayıtları esas alınır.

 

İLÇE SEÇİM KURULU VE SANDIK KURULU ÜYELİĞİ

MADDE 53.

İlçe Seçim Kuruluna, yönetim kurulu tarafından o seçim için aday adayı olmayan iki asıl, iki yedek partili üye seçilir. Asılların, herhangi bir sebeple, kurulda bulunmaması halinde yedek üyeler kurula katılırlar. Sandık kurulu için de yukarıdaki esasa göre iki asıl, iki yedek üy e seçilir.

 

ADAYLARIN TANITIMI

MADDE 54.

Parti, aday adaylarının meslek ve sanat hayatındaki derece, başarı ve eserlerini memlekete yaptığı hizmetlerini gösteren ve vesikalık fotoğrafını muhtevi matbuaları bastırıp dağıtabilir.

 

 

MÜŞAHİTLER

MADDE 55.

Ön seçim sırasında her sandık başında yönetim kurulu tarafından görevlendirilen bir müşahit bulunur. Bu müşahit partinin sandık başı işlemlerini takip eder. Aday adayları müşahit olamazlar.

 

OY PUSULALARI

MADDE 56.

İlçe yönetim kurulu, aday adayları listelerinin yazıldığı oy pusulalarını çoğaltarak, il ve ilçe seçim kurulu başkanlarına yeteri kadar zarfla birlikte verirler. İlçe seçim kurulu başkanları oy pusulalarını ve zarfları mühürledikten sonra seçim günü sandık başında bulundururlar.

 

İTİRAZ HAKKI

MADDE 57.

Seçim ve sandık kurullarının veya kurul başkanlarının kesin olmayan kararlarına karşı parti genel merkezi ve il, ilçe başkanları veya bunların vekilleri, o siyasi partiden önseçimde aday adayı olanlar ile müşahitler itiraz edebilirler.

 

ÖN SEÇİMDE EŞİT OY

MADDE 58.

Ön seçimde eşit oy alanların hangisinin üst sırada olacağına Genel Başkan veya Merkez Karar Yürütme Kurulu karar verir.

 

ÖN SEÇİMİN İPTALİ

MADDE 59.

Bir seçim çevresinde ön seçimin, ön seçim işlemleri sebebiyle iptaline karar verildiği takdirde bu seçim yenilenmez. Adaylar Genel Başkan veya Merkez Karar Yürütme Kurulu tarafından tespit edilir

 

 

 

 

 

 

 

ALTINCI BÖLÜM

PARTİ DEFTERLERİ VE MALİ KONULAR

(Madde 60-62)

PARTİ DEFTERLERİ

MADDE 60.

Her kademedeki parti organı, üye kayıt defteri, karar defteri, gelen ve giden evrak defteri, gelir ve gider defteri ile demirbaş eşya defteri tutmak zorundadır. Üye kayıt defterleri yalnız ilçe yönetim kurulları tarafından mahalle ve köy esasına göre tutulur.

Karar defteri, ilgili organın kararlarını tarih ve sıra numarasıyla ihtiva eder. Kararlar oylamaya katılanlar tarafından imzalanır. Kongre kararlarının bulunduğu tutanak özeti Merkez Yürütme Kurulu tarafından imzalanır.

Gelen ve giden evrak defterine yazılar, tarih ve sıra numarasıyla işlenir. Gelen evrakla giden evrakın sureti, bu tarih ve numarasıyla saklanır.

Gelir ve gider defterine, gelirler ve giderlerin alınıp harcandığına dair belgeler sırasıyla işlenir.

Bütün defterlerin sayfaları ve kaç sayfadan ibaret oldukları, teşkilatın bulunduğu yerin ilgili seçim kurulu başkanı tarafından mühürlenir ve tasdik edilir.

Partiye giriş işlemlerini gösteren üyelik beyannamelerinin birer örneği, il ve ilçe kademesinde alfabetik sıra esasına göre tasnif edilerek bir dosyada saklanır.

 

BÜTÇE

MADDE 61.

İl teşkilatları, bağlı ilçeleri de kapsayan gelir tahminleri ve gider miktarlarını gösteren yıllık bütçe hazırlayarak, ilgili takvim yılından önce Ekim ayı sonuna kadar genel merkeze gönderirler. Bu süre içinde hazırlanacak genel merkez bütçesi ve iller bütçeleri, en geç ilgili takvim yılından önceki aralık ayı sonuna kadar Merkez Karar Yürütme Kurulu kurulunca incelenerek karara bağlanır.

 

KESİN HESAP

MADDE 62.

Genel merkez ve bağlı ilçeleri de kapsamak üzere iller teşkilatı, bütçe yılından sonraki Nisan ayı sonuna kadar, bir önceki yıla ait uygulama sonuçlarını gösteren kesin hesaplarını hazırlarlar.

İllerden gelen ve genel merkeze ait olan kesin hesaplar, Merkez Karar Yürütme Kurulu kurulunca incelenerek karara bağlanır ve birleştirilir. Birleştirilen kesin hesapların onaylı birer örneği genel başkan tarafından haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesi'ne ve bilgi için Cumhuriyet Başsavcılığına verilir.

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER VE EKLER

(Madde 63-66)

 

YÖNETMELİKLERİN HAZIRLANMASI

MADDE 63.

Mevzuat gereğince çıkarılacak yönetmelikler Merkez Karar Yürütme Kurulu kurulunca hazırlanır ve yürürlüğe konur ( 02.03.2019 tarihli K.K.K ile Değişik ).

 

TÜZÜKTEKİ KISALTMALAR

MADDE 64

Parti : Yeniden Refah Partisini

Tüzük :Yeniden Refah Partisi Tüzüğünü

BKK : Büyük Kongre Kararı

KKK : Kurucular Kurulu Kararı

SPK : Siyasi Partiler Kanunu

m. : Madde

f. : Fıkra

MYK : Merkez Yürütme Kurulu

MKYK : Merkez Karar ve Yönetim Kurulu

 

TÜZÜKTE AÇIKLIK BULUNMAYAN HALLER

MADDE 65.

Tüzükte açıklık bulunmayan hallerde Siyasi Partiler Kanunu hükümleri ile ilgili diğer mevzuat uygulanır.

 

YÜRÜTME

MADDE 66.

Bu Tüzük hükümlerini Merkez Karar Yürütme Kurulu ve Genel Başkan yürütür

 

 

 

EK LİSTE

Yurtdışı temsilcilik açılacak yerler listesi

ABD                                                                         

·         Washington

·         Boston

·         Chicago

·         Houston

·         Los Angeles

·         Miami

·         New York

·         New Jersey

·         San Fransisco

AFGANİSTAN

·         Kabil

·         Mezar-ı Şerif

ALMANYA

·         Berlin

·         Düsseldorf

·         Essen

·         Frankfurt

·         Hannover

·         Hamburg

·         Köln

·         Mainz

·         Münih

·         Stuttgart

ARNAVUTLUK

·         Tirana

AVUSTURYA

·         Viyana

·         Graz

·         Salzburg

·         Avusturalya

·         Kanberra

·         Sidney

·         Melburn

AZERBAYCAN

·         Bakü

BELÇİKA

·         Brüksel

·         Anvers

·         Gent

·         Liege

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

·         Abu Dabi

BOSNA-HERSEK

·         Saraybosna

·         Mostar

BULGARİSTAN

·         Sofya

·         Filibe

CEZAYİR

·         Cezayir

ÇEK CUMHURİYETİ

·         Prag

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

·         Pekin

DANİMARKA

·         Kopenhag

ENDONEZYA

·         Cakarta

FAS

·         Rabat

FİLLANDİYA

·         Helsinki

FRANSA

·         Paris

·         Lyon

·         Marsilya

·         Strazbourg

GÜNEY AFRİKA BİRLİĞİ

·         Capetown

GÜRCİSTAN

·         Tiflis

·         Batum

HOLLANDA

·         Lahey

·         Amsterdam

·         Rotterdam

IRAK

·         Bağdat

İSPANYA

·         Madrid

·         Barselona

İNGİLTERE

·         Londra

İSVEÇ

·         Stokholm

İSVİÇRE

·         Bern

·         Cenevre

·         Zürih

İTALYA

·         Roma

·         Milano

JAPONYA

·         Tokyo

·         Osaka

KANADA

·         Ottowa

·         Montreal

KAZAKİSTAN

·         Almata

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

·         Lefkoşe

·         Girne

MISIR

·         Kahire

·         İskenderiye

MOLDOVA

·         Kişinev

NORVEÇ

·         Oslo

ÖZBEKİSTAN

·         Taşkent

PAKİSTAN

·         İslamabad

·         Karaçi

POLONYA

·         Varşova

PORTEKİZ

TACİKİSTAN

·         Duşanbe

TUNUS

·         Tunus

 

TÜRKMENİSTAN

·         Aşkabad

UKRAYNA

·         Kiev

ÜRDÜN

·         Amman

YUNANİSTAN

·         Atina

·         Selanik

·         Gümülcine